Jakie metody i procedury nakazują stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) przy sprawozdaniach skonsolidowanych?
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 27 na skonsolidowane sprawozdanie finansowe składa się: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, informacja dodatkowa, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.
Metody i procedury konsolidacyjne oraz zasady wyceny udziałów metodą praw własności i okoliczności ich zastosowania zalecane przez MSR 27 i 28 oraz MSR 31 są w zasadzie identyczne z metodami i procedurami wymaganymi przez ustawę o rachunkowości.
Według MSR jednostki zależne konsolidowane są metodą pełną, wspólne przedsięwzięcia metodą proporcjonalną lub metodą praw własności, a jednostki stowarzyszone i niektóre jednostki zależne metodą praw własności.
W MSR, podobnie jak w ustawie o rachunkowości, przy nabyciu nowych udziałów cenę nabycia należy rozliczyć na możliwe do zidentyfikowania aktywa netto, wycenione według ich wartości godziwej, a ewentualną różnicę między ceną nabycia udziałów i wartością aktywów netto ustaloną według ich wartości godziwej należy odnieść na dodatnią lub ujemną wartość firmy.
Także zasady rozliczania dodatniej i ujemnej wartości firmy określone w MSSF 3 i MSR 27 są adekwatne do postanowień ustawy o rachunkowości.
Zyski lub straty zakupionego podmiotu zwiększają lub pomniejszają zyski lub straty grupy kapitałowej od dnia nabycia udziałów w danej jednostce.
Transakcje zawarte pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją podlegają wyłączeniom.
W przypadku sprzedaży jednostek objętych konsolidacją lub wyceną za pomocą metody praw własności wynik lub stratę finansową tych jednostek należy uwzględnić w skonsolidowanym sprawozdaniu za okres od początku roku obrotowego, w którym dokonano sprzedaży, aż do dnia sprzedaży.

dr Andre Helin, prezes BDO