Komisja Nadzoru Finansowego za niewłaściwe wykonanie obowiązków informacyjnych może nałożyć na spółkę giełdową nawet 1 mln zł kary.

Spółka giełdowa, która sporządza sprawozdanie finansowe niezgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, może zostać ukarana przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Tak właśnie stało się w przypadku Grupy Żywiec SA. Zgodnie z komunikatem z posiedzenia KNF z 20 września 2011 r. komisja nałożyła na tę spółkę 100 tys. zł za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej. Polegało ono na sporządzeniu raportów rocznych (skonsolidowanych i jednostkowych) za lata 2009 i 2010 oraz raportu za I półrocze 2010 r. w sposób niezgodny z MSR. Spółka wyodrębniła we wspomnianych raportach okresowych segmenty operacyjne niezgodnie z MSSF 8 pomimo zastrzeżeń biegłego rewidenta.

Łukasz Dajnowicz z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, wyjaśnia, że KNF może ukarać spółkę za niewłaściwe wykonanie obowiązków informacyjnych określonych w przepisach o ofercie publicznej. Maksymalna wysokość kary w nich przewidziana to 1 mln zł. W praktyce, badając sprawozdanie finansowe, biegły rewident może zgłosić zastrzeżenia do okresowego sprawozdania finansowego spółki. Spółka nie ma jednak obowiązku uwzględnienia uwag biegłego.

– Dla KNF uwagi biegłego są jednak sygnałem do zbadania sprawy – twierdzi nasz rozmówca.

Dodaje też, że jeżeli po analizie komisja uzna, że rację miał biegły rewident, to znaczy, że spółka sporządziła sprawozdanie niezgodnie z MSR. Wtedy spółka naruszyła przepisy, które mówią, że sprawozdania finansowe muszą być zgodne z tymi standardami.

Spółki giełdowe stanowią jednostki zainteresowania publicznego w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach. Oznacza to m.in., że kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tym podmiocie dłużej niż 5 lat.