Na stronie internetowej resortu finansów został opublikowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Nowe formularze to PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz załączniki PIT/D i PIT/O.

Poprzednie wzory zostały ustalone rozporządzeniem z 28 listopada 2008 r. Obecnie konstrukcja wymienionych zeznań wymaga modyfikacji, gdyż od 1 stycznia 2011 r., po pierwsze, ograniczeniu ulega zakres danych, jakie podatnik będzie zobligowany podać w zeznaniu, gdy zdecyduje się na złożenie wniosku o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Począwszy od zeznań za 2010 rok, identyfikacja organizacji pożytku publicznego odbywać się będzie wyłącznie po numerze wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a nie jak miało to miejsce w latach ubiegłych przez podanie nazwy oraz numeru KRS wybranej organizacji.

Efektem tej zmiany jest usunięcie we wzorach zeznań w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” pola „Nazwa OPP”. Po drugie, zmianie ulega podstawa prawna przesyłania organizacji pożytku publicznego przez naczelnika urzędu skarbowego informacji w sprawie wysokości zadeklarowanej kwoty oraz danych identyfikacyjnych podatników, którzy złożyli wniosek o przekazanie 1 proc. podatku. Według obecnego stanu prawnego podstawę udzielenia tego rodzaju informacji stanowi art. 45c ust. 5 ustawy o PIT, natomiast po zmianach wprowadzonych ustawą z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw będzie to art. 45c ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o PIT.

Dodatkowo w Dzienniku Ustaw z 2010 roku nr 51, poz. 307 zostało opublikowane obwieszczenie marszałka Sejmu z 25 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem nowa podstawa prawna powinna być podana na drukach PIT.