W deklaracji PIT-37 podatnicy wykazują dochody uzyskane w 2010 roku lub poniesioną stratę. Przeznaczony jest on dla podatników, którzy w roku podatkowym:

1) wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu: wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, stypendiów, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych, świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, należności z umowy aktywizacyjnej;

2) nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według skali podatkowej;

3) nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów dochodów małoletnich;

4) nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

Podatnicy, którzy nie spełniają tych wymogów, wypełniają zeznanie PIT-36.

Formularz PIT-37 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, w tym także dla osób mających miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Niektóre pozycje PIT-37 muszą być wypełnione bezwzględnie. Dotyczy to NIP, o ile podatnik ma nadany NIP (w przeciwnym razie jest zobowiązany dołączyć zgłoszenie identyfikacyjne – NIP-3), PESEL (w przypadku osób, którym nadano ten numer), roku, za który zeznanie jest składane, sposobu opodatkowania, celu złożenia formularza, informacji o załącznikach oraz podpisu (ów). Prawidłowe wypełnienie tych pozycji pozwoli uniknąć dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym celem uzupełnienia lub skorygowania wcześniej złożonego zeznania.

Załącznikami do PIT-37 są PIT/O i PIT/D.

Ważne!

Korzystając z ulg podatkowych, trzeba pamiętać, że do zeznań rocznych trzeba dołączyć odpowiednie załączniki. Przy ulgach mieszkaniowych jest to PIT/D, przy pozostałych odliczeniach to PIT/O