Wartość nagrody w dziedzinie nauki lub sztuki jest zwolniona od podatku dochodowego, jeśli zostanie przekazana na działalność naukową lub kulturalną.
Osoby, które otrzymały od krajowych lub zagranicznych instytucji nagrody za wybitne osiągnięcia z dziedziny nauki, kultury i sztuki, mogą skorzystać ze zwolnienia wartości tych nagród od podatku, jeśli przekażą te nagrody na określony cel. Określa to art. 21 ust. 1 pkt 132 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Przepis ten stanowi, że wolna od podatku dochodowego jest ta część nagrody, która zostanie przekazana w formie darowizny na rzecz instytucji realizującej cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego (Dz.U. z 2003 r. nr 96, poz. 873).
Jak wyjaśnia Renata Pięta-Miętus, dyrektor w KPMG, skorzystanie ze zwolnienia w PIT jest możliwe po spełnieniu wymogów formalnych. Nagrodzony, który przekazał nagrodę na rzecz instytucji realizujących działalność pożytku publicznego, musi posiadać dowód przekazania darowizny.
W przypadku darowizny pieniężnej takim dowodem będzie potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej instytucji, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna będzie to dokument, z którego wynika wartość przekazanej nagrody.
– Laureat (darczyńca) powinien posiadać oświadczenie instytucji obdarowanej o przyjęciu nagrody – dodaje Renata Pięta-Miętus.
Istotne jest również to, że skorzystanie ze zwolnienia od podatku uzależnione jest od terminu dokonania darowizny.
Renata Pięta-Miętus podkreśla, że zwolnienie to nie będzie mieć zastosowania, jeśli darowizna zostanie przekazana po upływie terminu dla złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym otrzymano nagrodę (np. laureat konkursu, który otrzymał nagrodę w 2010 roku, powinien przekazać ją na cele społecznie użyteczne do 30 kwietnia 2011 r.).