Spółka, która prowadzi działalność wytwórczą, poniosła znaczne szkody w wyniku powodzi. Zamierza w przyszłości ograniczyć ryzyko finansowe związane z powodzią.

– Czy możemy utworzyć rezerwę na skutki powodzi. Obawiamy się, że w przyszłym roku czeka nas to samo – pyta pani Katarzyna z Sanoka.

Agnieszka Kasperek, prawnik z działu podatkowego w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, przypomina, że rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować. W szczególności są to rezerwy na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego lub też na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją.

– Oznacza to, że rezerwy tworzone są na zobowiązania przewidywalne, które ziszczą się w momencie wystąpienia pewnego warunku – twierdzi ekspert.

Dlatego też, chociaż utworzenie rezerwy na wypadek powodzi byłoby teoretycznie możliwe, dla jej uzasadnienia przedsiębiorca musiałby być np. corocznie zalewany. W takim przypadku jednak wydaje się, że przedsiębiorca taki wolałby się ubezpieczyć od skutków powodzi. Według Agnieszki Kasperek w momencie posiadania ubezpieczenia, które pokrywałoby w razie wystąpienia powodzi jej skutki, utworzenie rezerwy nie byłoby już celowe.

Nieco odmienne stanowisko przedstawia Michał Włodarczyk, biegły rewident w firmie doradczej KPMG. Ekspert wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o rachunkowości i Krajowym Standardem Rachunkowości 6 podstawę tworzenia rezerw stanowią jedynie takie zdarzenia, które wystąpiły w przeszłości (wyjątek stanowi rezerwa na przyszłe zdarzenia związane z restrukturyzacją, ale w tym wypadku musi być spełnionych wiele szczegółowych wymogów formalnych) i sprawiają, że na jednostce może ciążyć przyszły obowiązek (prawny, zwyczajowy, handlowy) do wykonania świadczeń, które uszczuplą majątek tej jednostki.

Podstawą tworzenia rezerw nie powinny być wszystkie zdarzenia występujące lub mogące wystąpić w otoczeniu gospodarczym jednostki. Rezerwę powinno tworzyć się, w przypadku gdy termin wymagalności przyszłego świadczenia/wydatku jest w dużym stopniu prawdopodobny i jego wartość można w sposób wiarygodny oszacować. 

Michał Włodarczyk podkreśla również, że w świetle przepisów wyłączne obawy jednostki, że w kolejnym roku może wystąpić powódź i zalanie firmy, są niewystarczające, aby w księgach rachunkowych ujmować rezerwy na straty spowodowane przez spodziewaną powódź.

Ważne!

Wniosek o orzeczenie przepadku rzeczy może być złożony, nawet gdy nie ustalono osoby, na której ciążą obowiązki wynikające z prawa celnego