Izba Skarbowa w Szczecinie przypomina, że nagrody w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagrody związane ze sprzedażą premiową zwolnione są z opodatkowania do kwoty 760 zł.
Jeżeli nagroda czy wygrana ma wartość wyższą niż 760 zł, to wypłacający pełniąc rolę płatnika potrąca od niej 10-proc. zryczałtowany podatek dochodowy (od całej jej wartości). Gdy wygraną są rzeczy, np. samochód lub komputer, zwycięzca musi wpłacić organizatorowi przed wydaniem nagrody kwotę należnego podatku. Nie muszą się rozliczać z urzędem skarbowym organizatorzy konkursów, u których jednorazowa wartość wygranych i nagród nie przekracza kwoty limitu. Nagród, od których pobrano ryczałt podatnicy nie uwzględniają w zeznaniu rocznym.
Zryczałtowany charakter podatku nie przewiduje możliwości uwzględniania kosztów uzyskania przychodów nawet, gdy nagrodzone prace stanowią przedmiot prawa autorskiego. Wartości poszczególnych nagród się nie kumuluje. Osoba, która w danym roku podatkowym w różnych grach i konkursach zebrała nagrody i wygrane w sumie przekraczającą 760 zł, ale żadna z nich nie przekraczała tej kwoty, nie musi płacić podatku.
em
Reklama