Zakup kas

Rozpoczynając ewidencjonowanie transakcji na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podatnik może pomniejszyć należny podatek lub uzyskać jego zwrot w kwocie stanowiącej 90 proc. ceny zakupu kasy netto, nie więcej niż 700 zł.

Według wyliczeń MF konieczność dofinansowania zakupu kas spowoduje ubytek dochodów budżetu w 2011 roku o ok. 250 mln zł. Z drugiej strony – jak podkreśla w uzasadnieniu do rozporządzenia MF – likwidacja tych zwolnień przyczyni się do poprawy ściągalności podatków.

Kogo obejmie obowiązek stosowania kas

Z dotychczasowych zwolnień o charakterze przedmiotowym w zakresie sprzedaży w rozporządzeniu nie przewidziano następujących usług:

● magazynowania i przechowywania towarów pozostałe – wyłącznie przechowywanie i dozór mienia – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 63.12.14),

● przechowalni bagażu na dworcach kolejowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. – ex 63.21.10-00.10) 1),

● przechowalni bagażu na dworcach autobusowych – wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność (PKWiU z 1997 r. – ex 63.21.21-00.10) 1),

● prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKWiU z 1997 r. – 74.1), z wyjątkiem usług notariuszy prowadzących repertorium A i P,

● rzeczoznawstwa objęte również grupowaniem PKWiU usługi architektoniczne i inżynierskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.2),

● rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.5),

● detektywistyczne i ochroniarskie – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r.– ex 74.6),

● sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych (PKWiU z 1997 r. – ex 74.83),

● komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – m.in. usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej, usługi świadczone przez agencje inkasa – których świadczenie przez podatnika w całym zakresie dokumentowane jest fakturą (PKWiU z 1997 r. – ex 74.84),

● w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU z 1997 r.– 85),

● świadczone przez schroniska dla zwierząt,

● związane z rekreacją, kulturą i sportem, które dotychczas nie były jeszcze objęte obowiązkiem stosowania kas (PKWiU z 1997 r.– ex 92),

● pogrzebowe i pokrewne (PKWiU z 1997 r.– 93.03),

● usługi świadczone w gospodarstwach domowych (PKWiU z 1997 r.– 95) 2).

Objaśnienia:

1) usługi te będą mogły korzystać ze zwolnienia ewentualnie na mocy poz. 40 załącznika do projektu rozporządzenia, w której kompleksowo uregulowano zagadnienia stosowania zwolnień od ewidencji kasowej usług świadczonych przy zastosowaniu automatów;

2) wyłączenie to również ma charakter formalny, gdyż przy zastosowanej w PKWiU metodyce klasyfikowania usługi te w systemie VAT nie są objęte opodatkowaniem.

Podstawa prawna

Rozporządzenie z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (podpisane przez ministra finansów, nieopublikowane w Dzienniku Ustaw).