we aktywa finansowe stanowią część aktywów zaliczanych w ustawie o rachunkowości do inwestycji. Inwestycje to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych, wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków.

Inwestycje długoterminowe obejmują:

● nieruchomości,

● długoterminowe aktywa finansowe (w tym wynikające z kontraktu prawo do: otrzymania aktywów pieniężnych lub do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach, obce instrumenty kapitałowe),

● wartości niematerialne i prawne.

Inwestycje w nieruchomości to np. zakup gruntów, dzieł sztuki w celu ich odsprzedaży po cenie wyższej lub z innych powodów. Z kolei np. zakup licencji, praw autorskich, które nie będą wykorzystywane na własne potrzeby, a przy ich zakupie kierowano się możliwością osiągnięcia z nich innych pożytków, będzie stanowił inwestycję w wartości niematerialne i prawne.

W obecnym stanie prawnym takie inwestowanie nie jest możliwe w przypadku jednostek sektora finansów publicznych. Takie aktywa finansowe mogą wystąpić w zasadzie tylko w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego, który jest jednostką budżetową.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości długoterminowe aktywa finansowe obejmują:

● akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,

● akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok,

● inne długotrwałe aktywa finansowe.