Płatnik, który przed 10 stycznia 2010 r. otrzymał od podatnika PIT-12, wypełni za niego roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40. Zeznanie płatnika jest wystarczającym rozliczeniem podatkowym za dany rok.
Podatnicy, którzy w danym roku podatkowym byli zatrudnieni na umowę o pracę, otrzymywali emerytury lub renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika, byli tymczasowo aresztowani lub skazani, otrzymywali świadczenia integracyjne lub stypendia, byli członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz innych spółdzielni zajmujących się produkcją rolną, mogą skorzystać z możliwości rozliczenia dochodów rocznych za pośrednictwem płatnika. W tym celu przed 10 stycznia roku następującego po roku, którego rozliczenie dotyczy, należało płatnikowi przedstawić oświadczenie na druku PIT-12 dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego.
Złożenie oświadczenia PIT-12 oznacza, że płatnik przygotowuje dla pracownika roczne obliczenie podatku – PIT-40. Zeznanie to musi być przygotowane przez pracodawcę do końca lutego roku następującego po roku podatkowym i w tym samym terminie przekazane pracownikowi i właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu. W 2010 roku ostatnim dniem na wystawienie PIT-40 za 2009 rok będzie 1 marca 2010 r., bo 28 lutego wypada w niedzielę.
Rozliczenie podatku – niedopłata lub nadpłata jest dokonywane bezpośrednio przez pracodawcę. Deklaracja PIT-40 powinna zostać złożona do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku gdy podatnik zmienił miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, płatnik jest zobowiązany przesłać deklarację do organu podatkowego, właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego.
Co istotne, mimo że rozliczenia rocznego na PIT-40 dokonuje płatnik, podatnika nie zwalnia się tym samy z odpowiedzialności za prawidłowe rozliczenie z fiskusem. Oświadczenie PIT-12 jest traktowane na równi z zeznaniem i poprzez jego złożenie pracownik sam deklaruje, po analizie swojej sytuacji podatkowej, że spełnia warunki do takiej formy rozliczenia podatku.
Ważne
Jeśli pracodawca złoży za podatnika PIT-40, nie wyklucza to możliwości samodzielnego złożenia zeznania przez podatnika
Podstawa prawna
Art. 37 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).