Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, np. pracodawcy, od 2007 roku nie muszą składać miesięcznych deklaracji podatkowych, wskazując w nich wysokość pobranych i wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Muszą natomiast składać roczną deklarację o zaliczkach – PIT-4R. Właśnie zbliża się termin jej wypełnienia i złożenia w urzędzie skarbowym. Ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku jest 31 stycznia roku następnego, po roku, którego dotyczy rozliczenie. Jednak ze względu na fakt, że w 2010 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, ostatnim dniem na złożenie PIT-4R jest 1 lutego 2010 r.

Dane w deklaracji

PIT-4R to deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Jak stwierdza Radosław Piekarz, ekspert w Taxperience, do jej sporządzania i złożenia zobowiązani są płatnicy PIT (np. zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, organy rentowe, banki, a także osoby, które zawarły tzw. umowę aktywizacyjną, tj. zatrudniły pomoc domową).

– Pracodawca w PIT-4R musi wykazać obliczony i pobrany podatek w formie zaliczek miesięcznych od wszystkich wypłat należności dokonanych na poczet pracowników w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego – podkreśla Radosław Piekarz.

Marek Kolibski, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii KNDP Kolibski, Nikończyk, Dec & Partnerzy, dodaje, w miejsce zaś miesięcznych deklaracji wprowadzono deklarację PIT-4R, która jest składana raz za jeden rok.

– Deklaracja PIT-4R daje organowi podatkowemu jedyną informację dotyczącą wpłat, jakie w trakcie roku otrzymał od płatnika. Deklaracja ta może być następnie punktem odniesienia w razie ewentualnej kontroli rozliczeń jako płatnika prowadzonej przez urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej – argumentuje Marek Kolibski.