Zmiana wzorów formularzy podatkowych istotnych dla płatników i pracowników wynika z ostatniej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 6 listopada 2008 r. Zmiany w konstrukcji formularzy PIT-12, PIT-4R oraz PIT-11 wynikają przede wszystkim ze zmian dotyczących rozliczenia ulgi na dzieci, a także są związane z wykazywaniem informacji o zagranicznych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Wprowadzone zmiany określa rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ulga na dzieci

W nowym wzorze oświadczenia PIT-12, które składają pracownicy w celu dokonania rozliczenia rocznego za pośrednictwem swojego płatnika (pracodawcy), została usunięta informacja o korzystaniu przez podatnika z ulgi na dzieci - tj. spełnianiu warunków do korzystania z ulgi oraz liczbie dzieci i przysługującej kwocie odliczenia. Począwszy od rozliczenia za 2009 rok, płatnik rozliczający podatnika nie będzie mógł uwzględniać w rocznym PIT-40 ulgi na dzieci przysługującej pracownikowi. Przy rozliczeniu przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. pracownik, który będzie chciał wykorzystać ulgę na dzieci, będzie musiał rozliczyć się samodzielnie. Oświadczenie PIT-12 składa się przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Zmiany porządkowe

W przypadku PIT-4R, tj. deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, którą składa płatnik podatku dochodowego, zostały wprowadzone zmiany porządkowe. Deklarację tę płatnicy pobierający zaliczki od pracowników przesyłają do urzędów skarbowych w terminie do końca stycznia następującego po roku podatkowym.

Więcej informacji

W formularzu PIT-11, który jest informacją o dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy sporządzaną przez płatników, w części dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne został rozszerzony zakres wykazywanych informacji o zagraniczne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Ponadto w części E została wyszczególniona kolumna, która posłuży do wykazania dochodu zwolnionego od podatku na podstawie ustawy o PIT. Informację PIT-11 sporządzają płatnicy i wysyłają pracownikom i właściwym urzędom skarbowym do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Omawiane nowe wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z par. 3 rozporządzenia, oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych (poniesionych) w 2008 roku składane po 31 grudnia 2008 r. należy sporządzać na formularzach według dotychczas obowiązujących wzorów.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2009 r.

NOWE WZORY FORMULARZY

PIT-12 - Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Oświadczenie składa się płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Nowy PIT-12 będzie miał zastosowanie do rozliczenia za 2009 rok, czyli będzie składany po raz pierwszy przed 10 stycznia 2010 r.

PIT-4R - Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Deklarację składa płatnik do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

Nowy PIT-4R będzie miał zastosowanie do rozliczenia za 2009 rok, czyli będzie składany po raz pierwszy do końca stycznia 2010 r.

PIT-11 - Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

Informację sporządza płatnik do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Nowy PIT-11 będzie miał zastosowanie do rozliczenia za 2009 rok, czyli będzie sporządzany i wysyłany po raz pierwszy do końca lutego 2010 r.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1316).

• Rozporządzenie ministra finansów z 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 235 poz. 1591).