Do 1 lutego 2010 r. płatnicy pobierający zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w trakcie 2009 roku zobowiązani są do przesłania do urzędów skarbowych deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach. Do jej sporządzenia służy formularz PIT-4R.
Przepisy podatkowe określają, że ustawowy termin na złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach w 2009 roku zwanej PIT-4R przypada na koniec stycznia następnego roku. Za rok 2009 trzeba ją więc złożyć do 31 stycznia 2010 r. W tym roku dzień ten przypada w niedzielę. To oznacza, że tym razem obowiązuje zasada, zgodnie z którą termin, który przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, na przykład w sobotę lub niedzielę, automatycznie przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym. W konsekwencji ostatecznym dniem złożenia deklaracji PIT-4R za 2009 rok będzie poniedziałek 1 lutego 2010 r.

Obowiązki płatników

Na podstawie art. 42 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy mają obowiązek przesłania wypełnionej deklaracji PIT-4R. Przesyła się ją do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Przypomnijmy, że na podstawie art. 8 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Formularz deklaracji można pobrać z internetowej strony Ministerstwa Finansów znajdującej się pod adresem www.mf.gov.pl.

Deklaracja PIT-4R

Do złożenia PIT-4R zobowiązany jest każdy pracodawca, bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, prawną czy też jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej. Należy w nim wykazać przede wszystkim obliczony i pobrany podatek w formie zaliczek miesięcznych od wszystkich wypłat należności dokonanych swoim pracownikom w ciągu całego poprzedniego roku. Przypomnijmy, że kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy pracodawcy muszą przekazywać w ciągu roku na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały one pobrane.
W celu poprawnego wypełnienia formularza, w pierwszej kolejności należy podać w nim dane identyfikacyjne płatnika. W pozycji 1 należy wpisać przyznany mu numer identyfikacji podatkowej. Zaznaczmy, by w przypadku jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, np. spółek cywilnych, pamiętać, że płatnikiem jest spółka, a nie jeden ze wspólników. Kolejne części A i B (poz. od 5 do 18) formularza dotyczą miejsca i celu składania deklaracji PIT-4R, a także danych adresowych płatnika.
Ważne
Obowiązek złożenia PIT-4R dotyczy każdego pracodawcy, niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną, prawną czy jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak płatnik powinien sporządzić deklarację PIT-4R za 2009 rok.