Roczne deklaracje PIT-4R płatnicy mają obowiązek przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną – według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Ponieważ w tym roku 31 stycznia wypada w niedzielę, płatnicy zyskali dodatkowy dzień, gdyż termin przesunął się na poniedziałek, 1 lutego.

Obowiązek złożenia PIT-4R dotyczy:

● zakładów pracy;

● podmiotów wypłacających wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (m.in. z umów zlecenia i umów o dzieło);

● podmiotów, które wypłacają należności z tytułu praw majątkowych (w tym praw autorskich);

● komorników sądowych lub podmiotów niebędących następcą prawnym zakładu pracy, przejmujących jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd.;

● gospodarstw domowych zatrudniających osoby do pomocy (umowa aktywizacyjna);

● płatników wymienionych w art. 33–35 ustawy o PIT, w tym m.in. organów rentowych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Płatnik, który nie złoży w terminie PIT-4R, ponosi odpowiedzialność karną skarbową i może zostać ukarany grzywną.

Podstawa prawna

Art. 42 ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).