Jeśli w 2009 roku podatnik opłacał składki ubezpieczeniowe, będzie mógł uwzględnić je w rocznym zeznaniu podatkowym. Składki na ubezpieczenie społeczne pomniejszą dochód, a składki na ubezpieczenie zdrowotne podatek.
Podatnicy uzyskujący przychody np. z tytułu umowy o pracę, działalności gospodarczej ponoszą w trakcie roku wydatki na składki ubezpieczeniowe. Wypełniając PIT za 2009 rok, będą mogli te składki uwzględnić w odliczeniach podatkowych. Zależnie od rodzaju opłacanej składki podatnik będzie mógł odliczyć je albo od dochodu, albo od podatku.
Przykład 1
Składki zwrócone
Płatnik zwrócił w 2009 roku pracownikom składki na ubezpieczenie społeczne. Czy powinien je wykazać w rozliczeniach podatkowych?
Kwota nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne finansowana przez pracownika, zwrócona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem pracodawcy (płatnika składek), stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. W związku z tym kwotę zwróconych składek, bez względu na to, czy jest to zwrot składek pobranych od pracownika w ubiegłych latach podatkowych czy w bieżącym roku, pracodawca dolicza do wynagrodzenia i do pozostałych przychodów uzyskanych przez pracownika w miesiącu zwrotu i pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.
Oznacza to, że kwoty zwróconych składek na ubezpieczenie społeczne płatnik ma obowiązek uwzględnić (zaliczyć do przychodów) przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy za okres, w którym dokonano zwrotu nienależnie wpłaconych składek przez ZUS. Kwota zwrotu nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, natomiast od zwracanej nienależnie potrąconej części wynagrodzenia płatnik powinien potrącić należną składkę na ubezpieczenie zdrowotne, a potrącenie uwzględnić w zaliczce na podatek, w miesiącu, w którym ten zwrot nastąpił.

Ubezpieczenie społeczne

Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu m.in. kwot składek określonych w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. nr 137, poz. 887 z późn. zm.):
● zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób współpracujących,
● potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika od przychodu podlegającego opodatkowaniu – odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
Zatem składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnik będzie mógł odliczyć od dochodu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak w PIT za 2009 rok odliczyć składki ZUS.