Składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne w roku podatkowym też mogą zmniejszyć zobowiązanie dla fiskusa.

Podatnicy, którzy opłacali w 2009 roku składki na ubezpieczenie zdrowotne, mogą je odliczyć od podatku. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie ze skalą PIT lub na zasadach podatku liniowego, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027):

● opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

● pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Pamiętaj
Odliczenie składki zdrowotnej jest limitowane. Nie może one być większe niż 7,75 proc. wymiaru tej składki.