Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak należy rozliczyć źle pobrane przez płatnika składki ZUS. W wyniku kontroli ZUS część umów o dzieło za okres od lutego 2000 r. do czerwca 2008 r. została zakwestionowana i przemianowana na umowy zlecenia. W wyniku tego nastąpiło zaniżenie składek ZUS u osób, których dotyczyły te umowy. Korekty do ZUS zostały sporządzone i przesłane przez płatnika na początku 2009 roku. Składki wynikające z korekt w części, która powinna być finansowana przez pracownika, zostały już zapłacone jednorazowo przez płatnika w kwietniu 2009 r. i nie były potrącone pracownikowi. Natomiast pozostała część, czyli składki finansowane przez pracodawcę, zostały objęte układem ratalnym.

Z ogólnej definicji przychodów wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W związku z tym zapłacone przez płatnika w 2009 roku za podatnika (zleceniobiorcę) składki, w części, która powinna być finansowana przez zleceniobiorcę, stanowią przychód zleceniobiorcy (jeśli nie będą egzekwowane na drodze cywilnoprawnej). Otrzymał on nieodpłatne świadczenie od zleceniodawcy (zleceniodawca zapłacił za niego składki, które powinny być finansowane ze środków zleceniobiorcy).

Zapłacone składki stanowią dla zleceniobiorcy przysporzenie majątkowe i są przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Datą powstania przychodu będzie data ich wpłaty przez płatnika na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czyli data wykonania zobowiązania za zleceniobiorcę. Zatem płatnik zobowiązany jest do wystawienia i wykazania tych przychodów w informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek w PIT-11 za 2009 rok zarówno w sytuacji byłych, jak i obecnych zleceniobiorców.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 grudnia 2009 r. (nr IPPB2/415-593/09-4/MK1).