Podatnik, który sprzedaje nieruchomość, a nie był w niej zameldowany na pobyt stały przez 12 miesięcy, nie skorzysta z ulgi meldunkowej.
JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĘŁA IZBA
Podatniczka mieszka w Niemczech. 17 maja 2008 r. nabyła w spadku po mężu nieruchomości w Polsce. Nieruchomość ta wchodziła wcześniej w skład wspólności majątkowej małżeńskiej – została nabyta przez podatniczkę i jej męża 24 października 1994 r. Podatniczka sprzedała całą nieruchomość 16 kwietnia 2009 r. Czy podatnik będący obcokrajowcem, który nie może być zameldowany na pobyt stały, skorzysta z ulgi meldunkowej?
ODPOWIEDŹ IZBY
Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia.
Tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości odpowiadający udziałowi nabytemu w 1994 roku nie podlega opodatkowaniu, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, do dnia sprzedaży upłynęło już pięć lat.
Natomiast do przychodu ze sprzedaży nieruchomości w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w drodze spadku w 2008 roku będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym na 31 grudnia 2008 r.
Podatek dochodowy przy zbyciu nieruchomości wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku i płatny jest w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.
Jednak wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia: a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.
Skoro ustawodawca sprecyzował rodzaj zameldowania, tj. na pobyt stały, a przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych rozróżniają dwie formy zameldowania, tj. zameldowanie na pobyt stały i czasowy to, aby skorzystać z omawianego zwolnienia od podatku, należy być zameldowanym tylko i wyłącznie na pobyt stały. W związku z tym zameldowanie na pobyt czasowy nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z PIT przy zbyciu nieruchomości.
Zatem dochód uzyskany przez podatniczkę ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu 19-proc. podatkiem dochodowym.
Natomiast sprzedaż 1/2 udziału nieruchomości, tj. w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1994 roku w ramach wspólności małżeńskiej, nie podlega opodatkowaniu.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 października 2009 r. (nr IPPB4 /415-522/09-2/JK2).