Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak podatkowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. W rozpatrywanej sprawie podatniczka 15 listopada 2005 r. otrzymała w darowiźnie od swoich rodziców mieszkanie. Teraz planuje je sprzedać.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów – jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jednak w przypadku nieruchomości nabytej w 2005 roku ma zastosowanie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) tej ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych związanych z nieruchomościami w całości, jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2009 r. (nr IPPB1/415-601/09-2/IF).