Podatnik, który sprzedaje mieszkanie otrzymane w darowiźnie przed 2007 rokiem, nie zapłaci PIT od uzyskanego przychodu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, jak podatkowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. W rozpatrywanej sprawie podatniczka 15 listopada 2005 r. otrzymała w darowiźnie od swoich rodziców mieszkanie. Teraz planuje je sprzedać.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie: a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, c) prawa wieczystego użytkowania gruntów – jeżeli zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.