Stypendia i zapomogi dla studentów stanowiące pomoc materialną przyznawaną zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym są w całości zwolnione z PIT.
Studenci otrzymujący pomoc materialną z budżetu państwa, samorządu lub środków własnych uczelni nie muszą z tego tytułu rozliczać się z fiskusem. Grażyna Nelip, doradca podatkowy w spółce doradztwa podatkowego Tax-Net, wyjaśnia, że ustawa o PIT w art. 21 ust. 1 pkt 40 (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwalnia z podatku m.in. świadczenia pomocy materialnej dla studentów pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych uczelni – przyznane na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym.
Głównym źródłem finansowania pomocy materialnej dla studentów jest budżet państwa. Uczelnie otrzymują na ten cel odrębnie na każdy rok podatkowy dotację, której podziału dokonuje rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Zgodnie z ustawą z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365) student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowego oraz zapomogi.
– Tego rodzaju świadczenia są w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od ich wartości – mówi Grażyna Nelip.
Studenci mają prawo ubiegania się o pomoc materialną niezależnie od formy studiów oraz wieku.
– Zatem świadczenia te są wolne od podatku dochodowego bez względu na tryb studiów (stacjonarny czy zaoczny), jak również bez względu na to, czy uczelnia jest prywatna, czy też państwowa – podkreśla Grażyna Nelip.
W takim samym zakresie ze zwolnienia korzystają świadczenia pomocy materialnej ze środków własnych uczelni oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie przepisów prawa o szkolnictwie wyższym. Warto podkreślić, że Sejm uchwalił 25 września nowelizację tej ustawy, w której uregulowana została podstawa prawna przyznawania pomocy materialnej studentom przez samorządy. Dzięki temu będą one objęte pełnym zwolnieniem z podatku. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Ważne
Szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany jest przez rektora w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego