Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnił, czy koszty opracowania wniosku o dotację stanowią koszty uzyskania przychodu. W analizowanym przypadku, spółka sporządzenie wniosków sfinansuje z własnych środków, nie będą one pokryte z dotacji.

Zdaniem warszawskiej izby możliwość zaliczenia wydatku do kosztów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo-skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu bądź funkcjonowanie tego źródła. Kosztami są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, pod warunkiem że podatnik wykaże, że zostały one poniesione w celu uzyskania przychodów.

Koszty sporządzenia wniosku o dotację z Unii Europejskiej należy zakwalifikować do kosztów pośrednich związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością. W konsekwencji wydatki związane ze sporządzeniem wniosku o dotację stanowią koszty uzyskania przychodów, które spółka powinna zaeewidencjonować w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia (wystawienia faktury).

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 września 2009 r. (nr IPPB1/415-511/09-4/AG).