Zyski z okazjonalnej sprzedaży zdjęć stanowią przychody z działalności gospodarczej.
Podatnik chciał nawiązać współpracę okazjonalną z tzw. bankiem zdjęć – firmą pośredniczącą w sprzedaży zdjęć. Podatnik otrzymywałby przychód za fotografie, którymi zainteresują się klienci banku zdjęć.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że sprzedaż taka stanowi działalność gospodarczą. Pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa, czyli służąca osiąganiu zysków, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, co oznacza, że jest to działalność przygotowana i uporządkowana oraz ma charakter powtarzalny.
Działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednak brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie będzie faktycznie prowadzona. Przepisy ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 14 września 2009 r. (nr IPPB1/415-556/09-2/MT).