Handel zdjęciami w internecie może być potraktowany jako działalność gospodarcza. Nie wymaga rejestrowania firmy sporadyczna sprzedaż zdjęć w celach hobbystycznych. Zarobek z okazjonalnej sprzedaży zdjęć stanowi przychód ze zbycia prawa majątkowego.
Popularne, szczególnie w okresie letnim, staje się zamieszczanie zdjęć na specjalistycznych portalach internetowych polskich lub zagranicznych, nie tylko w celu ich zaprezentowania, ale coraz częściej – ich sprzedaży. Zwykle są to zajęcia hobbystyczne, nienastawione na duże, stałe zyski, gdyż ciężko prognozować popyt na konkretne zdjęcia. Z drugiej jednak strony, w przypadku gdy zdjęcia w internecie umieszczane są regularnie, hurtowo i w celach zarobkowych, rodzi się pytanie, czy takie działanie wiąże się z koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej dla celów podatkowych.

Działalność gospodarcza

Działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły. Jak wyjaśnia Anna Gorwa, specjalista w Dziale Doradztwa Podatkowego HLB Sarnowski & Wiśniewski, w celu zakwalifikowania działań polegających na sprzedaży zdjęć na specjalistycznych portalach internetowych do działalności gospodarczej należy ocenić zamiar sprzedającego, okoliczności i cel. Jeżeli dana osoba regularnie zamieszcza zdjęcia na portalach, licząc na to, że je sprzeda, to powinna zarejestrować działalność gospodarczą dla celów podatkowych. Zdaniem Anny Misiak, doradcy podatkowego w MDDP, fakt częstego zamieszczania zdjęć na specjalistycznych stronach internetowych w celu ich sprzedaży może potwierdzać, że zamiarem podatnika jest wykonywanie tych czynności w celach zarobkowych.
Częstą praktyką jest również zakładanie własnych stron internetowych, na których umieszczane są zdjęcia na sprzedaż. W ocenie Pawła Jabłonowskiego, szefa Departamentu Podatkowego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, w sytuacji gdy podatnik zamierza otworzyć własną stronę internetową i umieszczane na niej fotografie swojego autorstwa oferować do sprzedaży, to takie przedsięwzięcie wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej.
– Utrzymanie witryny internetowej, stałe uzupełnianie jej zasobów, otrzymywanie z tytułu sprzedaży fotografii wynagrodzenia świadczą o tym, że tego rodzaju aktywność spełnia przesłanki zakwalifikowania jej jako działalność gospodarcza na gruncie PIT – stwierdza ekspert.Zasady opodatkowania

Jeżeli osoba fizyczna umieszcza zdjęcia w celach zarobkowych, sprzedaje je i działa w sposób zorganizowany i ciągły oraz uzyskuje z tego tytułu stałe dochody, to powinna potraktować je jak dochody z działalności gospodarczej. Wówczas, jak podkreśla Tomasz Grunwald, partner w KPMG Doradztwo Podatkowe, należy działalność zarejestrować dla celów ewidencyjnych w urzędzie gminy, jak również w urzędzie skarbowym dla celów VAT i PIT.
Tomasz Grunwald zwraca uwagę, że usługi twórców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z VAT, jeśli są związane z kulturą. Zakładając, że udostępniane zdjęcia taki mają właśnie charakter, działalność fotografów mogłaby skorzystać z tego zwolnienia.
– Niezależnie od tego pamiętać trzeba o zwolnieniu podmiotowym z VAT z uwagi na niewielką skalę obrotów, nieprzekraczającą w skali roku 50 tys. zł – podkreśla ekspert.
– Niezgłoszenie faktu prowadzenia działalności gospodarczej powoduje powstanie zaległości podatkowych, od których naliczane są odsetki za zwłokę, oraz rodzi odpowiedzialność karną skarbową wynikającą w szczególności z zaniżenia zobowiązania podatkowego, nieujawniania przedmiotu lub podstawy opodatkowania oraz braku dokonania zgłoszenia działalności – ostrzega Paweł Jabłonowski.

Przychód praw majątkowych

Eksperci są zgodni, że w przypadku gdy podatnik sprzedaje zdjęcia sporadycznie, hobbystycznie i nie traktuje swojej aktywności jako stałego źródła dochodu, to tego rodzaju dochody nie powinny być rozpatrywane w kategorii działalności gospodarczej.
– Wówczas dochody uzyskane ze sprzedaży będą mieścić się w kategorii przychodów ze zbycia praw majątkowych – wyjaśnia Anna Misiak.
Nasza rozmówczyni wskazuje, że dla podatnika istotne może okazać się także to, co jest faktycznie treścią transakcji internetowej.
– Jeśli podatnik udziela licencji lub przenosi prawa autorskie do zdjęcia, uzyskany przychód może być pomniejszony o 50-proc. koszty uzyskania przychodu – podkreśla Anna Misiak. Uzyskane przychody należy wykazać w zeznaniu rocznym po zsumowaniu z innymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej.