Koszty kredytu hipotecznego, zaciągniętego na zakup nieruchomości, zwiększają jej wartość i nie stanowią kosztu bieżącej działalności gospodarczej.
INTERPRETACJA
Izba Skarbowa w Warszawie wyjaśniła, czy koszty odsetek kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości budowanej przez dewelopera stanowią koszt uzyskania przychodu czy podnoszą wartość nieruchomości stanowiącej przedmiot inwestycji.
W analizowanym przypadku spółka zaciągnęła kredyt hipoteczny w kwocie ok. 2,5 mln zł. Część środków z tego kredytu przeznaczyła na zapłatę 10 proc. wartości nieruchomości budowanej przez dewelopera, a pozostałą część kredytu przeznaczyła na lokaty na rachunkach bankowych 20 tys. zł i 2,1 mln zł. Spółka czerpie przychody z lokat i ponosi koszty odsetek kredytu hipotecznego.
Zgodnie z przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lub wytworzenie środka trwałego, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, powiększają wartość początkową tego środka trwałego, pod warunkiem że dotyczą okresu do dnia przekazania środka trwałego do używania. W konsekwencji będą rozliczane w czasie w postaci odpisów amortyzacyjnych, ponieważ podwyższają one kwotę, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne. Jednak od momentu oddania środka trwałego do używania odsetki od pożyczek, które finansowały zakup środka trwałego, należy uznawać za koszty uzyskania przychodów.
Ponadto spółka pozostałą część kredytu hipotecznego przeznaczyła na lokaty na rachunkach bankowych. Jeżeli w dniu rozwiązania lokaty wystąpi zysk, koszty wytworzenia środka trwałego należy pomniejszyć o kwotę tego zysku.
Zatem odsetki od kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup nieruchomości podnoszą jej wartość początkową, a odsetki od lokat pomniejszają koszt nieruchomości.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2009 r. (nr IPPB5/423-343/09/JC)