Podatnik rozliczający przychody z najmu na zasadach ogólnych, czyli według skali tabeli podatkowej, ma prawo do pomniejszenia przychodu o wydatki, które musiał ponieść, by ów przychód osiągnąć. Takiej możliwości nie mają osoby, które zdecydowały się na płacenie podatku na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Związek z przychodem

Ale i podatnik, który rozlicza się według skali podatkowej, może wliczać różne wydatki w koszty tylko wtedy, gdy spełni dwa warunki. Po pierwsze – wykaże związek między wydatkiem a przychodem (w tym nawet związek pośredni), a ponadto przepisy ustawy o PIT tego nie zabraniają. W ustawie podatkowej wymienione są wydatki, których nie można uznać za koszt uzyskania przychodu nawet wtedy, gdy podatnik taki związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem a przychodem z najmu potrafi wykazać.

I tak nie można uznać za koszt wydatków poniesionych na nabycie mieszkania, ale tylko wprost. Przepisy podatkowe pozwalają bowiem na wliczanie takiego wydatku niejako na raty, którymi są odpisy amortyzacyjne. Dotyczy to zarówno przypadku, w którym taki lokal albo inną nieruchomość kupimy za gotówkę, jak i sfinansujemy z kredytu. Za każdym razem dokonujemy bowiem odpisów od pełnej wartości początkowej takiego mieszkania czy innego lokalu. Jak to czynić, pisaliśmy szczegółowo w poprzednim odcinku tego niezbędnika.

Możemy więc wliczać w koszty wydatki w postaci odsetek od kredytu, który zaciągnęliśmy na zakup takiego mieszkania, jeśli tylko potrafimy wykazać związek między wydatkiem a przychodem, a ponadto możemy udokumentować poniesienie wydatku, pomniejszamy o niego dochód przed opodatkowaniem.

Jak wykazać taki związek? Oczywiście najłatwiej jest w przypadku, gdy najem jest rodzajem działalności gospodarczej. Wówczas bowiem zakupione mieszkanie lub nieruchomość jest środkiem trwałym stanowiącym składnik majątku naszej firmy. Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych na działalność stanowią zaś koszt uzyskania przychodów, ewidencjonowany w odpowiedniej kolumnie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którą prowadzić musimy na okoliczność uzyskiwania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.