Kontrole wykonywane przez Służbę Celną będą poprzedzone analizą ryzyka, tzn. określeniem prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia przepisów prawa w danej sytuacji. Zmienią się również zasady przeprowadzania kontroli przez funkcjonariuszy celnych. Kontrola celna oraz kontrola obrotu wyrobami akcyzowymi będą wykonywane według jednolitej procedury. Służba Celna będzie ponadto kontrolować urządzanie oraz prowadzenie gier i zakładów wzajemnych.

Ustawa jest ściśle związana z przyjętym we wrześniu przez rząd Programem modernizacji Służby Celnej w latach 2009–2011. Jej istotną część stanowią przepisy, które mają wzmocnić organizację i status funkcjonariuszy Służby Celnej oraz rozwiązać problemy związane z funkcjonowaniem tej formacji. Ustawa porządkuje regulacje związane ze stanowiskami i stopniami służbowymi funkcjonariuszy celnych. Dotyczy to w szczególności uszczegółowienia zasad awansowania, poddania stanowisk opisowi i wartościowaniu, uznania stopni służbowych funkcjonariuszy innych służb oraz stworzenia korpusów stopni służbowych na wzór innych służb mundurowych. Z trzech do dwóch lat skrócona została służba przygotowawcza. Zmienią się zasady powoływania na stanowiska kierownicze. Zamiast konkursów będą one obsadzane w drodze rekrutacji z korpusu oficerów lub korpusu generałów. Wprowadzane są także przepisy zwiększające bezpieczeństwo funkcjonariuszy celnych, m.in. prawo do użycia broni palnej.

Ustawa przewiduje ponadto ułatwienia dla przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie obrotu towarowego oraz podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Poprawki senackie Sejm rozpatrzy dopiero po wakacyjnej przerwie.