Nowa ustawa o Służbie Celnej z 27 sierpnia 2009 r. została podpisana przez prezydenta. Wprowadza wiele zmian systemowych, m.in. reguluje jednolity tryb kontroli prowadzonych przez Służbę Celną. Kontrola obrotu wyrobami akcyzowymi (szczególny nadzór podatkowy) oraz kontrola obrotu towarowego z krajami trzecimi (kontrola celna) będą wykonywane zgodnie z jedną procedurą. Ponadto kontrolą zostanie objęty cały obszar gier i zakładów wzajemnych.

Celem nowej ustawy jest także wzmocnienie statusu funkcjonariuszy celnych. Zmiany w tym zakresie dotyczą w szczególności: uporządkowania obszaru w zakresie stanowisk i stopni służbowych, wzmocnienia systemu szkoleń oraz motywacyjnego systemu wynagrodzeń. Ustawa jest związana z przyjętym we wrześniu przez rząd programem modernizacji Służby Celnej w latach 2009–2011.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisu ustanawiającego dodatek funkcyjny na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym, który zacznie obowiązywać od 2011 r.