TRZY PYTANIA DO... ADAMA KĘSIKA, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów - Ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach daje możliwość pobierania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR) wyższej opłaty z tytułu nadzoru, od spółek audytorskich. Czy rada zdecyduje się na taki krok?
– Moim zdaniem dotychczasowa praktyka różnicująca wysokość ponoszonej przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych opłaty w zależności od udziału przychodów z czynności rewizji finansowej w ogólnej kwocie przychodów była właściwa. Nie widzę powodów do zwiększania obciążeń z tytułu opłat od nadzoru. Mam nadzieję, że Komisja Nadzoru Audytowego nie będzie ingerowała w samodzielne decyzje samorządu, dotyczące wysokości ustalania opłaty z tytułu nadzoru.
● Czyli samorząd pozostawi opłatę na dotychczasowym poziomie, mimo że będzie oddawał 20 proc. wpływów do budżetu państwa z tytułu badania spółek zainteresowania publicznego?
– Pozostawienie opłaty z tytułu nadzoru w dotychczasowej wysokości jest możliwe dlatego, że zmniejszona będzie częstotliwość kontroli. W przypadku firm audytorskich, które nie badają jednostek zainteresowania publicznego, nastąpi dwukrotne zmniejszenie częstotliwości wykonywania kontroli. Powinno to spowodować obniżenie kosztów, które, mam nadzieję, choć po części sfinansują dodatkowe obciążenia nałożone na samorząd przez ustawę.
● Wspomniana ustawa o biegłych wprowadziła po raz pierwszy minimalną opłatę. Czy spółki audytorskie, które badają sprawozdania, będą musiały ją uiścić już w 2009 roku?
– Podjęta 28 października 2008 r. przez KRBR uchwała określa wysokość opłaty rocznej z tytułu nadzoru w 2009 roku. Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, organy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów muszą dostosować przepisy dotychczasowych uchwał do 6 grudnia 2009 r. Nie sądzę, aby zmiana zasad na okres ostatnich trzech tygodni bieżącego roku była rozsądna i mogła cokolwiek zmienić w sytuacji finansowej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Moim zdaniem ewentualne skutki rozwiązań wprowadzonych przez ustawę mogą znaleźć swój wyraz w uchwałach KRBR określających wysokość opłaty z tytułu nadzoru w roku 2010 i następnych.