Spółki giełdowe i banki muszą do 6 grudnia powołać komitet audytu, który wraz z zarządem będzie odpowiadał za sprawozdania finansowe.
Jednostki zainteresowania publicznego, którymi są m.in. spółki giełdowe i banki, do 6 grudnia muszą utworzyć komitet audytu. Taki obowiązek nakłada ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649).
Beata Baluta, zastępca dyrektora departamentu ubezpieczeniowego nadzoru finansowego, koordynująca współpracę Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z biegłymi rewidentami, przypomina, że członkowie komitetu audytu muszą być powołani przez radę nadzorczą spośród jej członków. W przypadku gdy rada nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej.
– Ze względu na charakter zadań postawionych komitetom audytu ustawa wymaga, aby w skład komitetu weszło co najmniej trzech członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej – twierdzi nasza rozmówczyni.
Ustawodawca nie dokonał zdefiniowania ani standaryzacji wymogów w zakresie pożądanych kwalifikacji. Decyzję pozostawił właściwym organom wyznaczającym osoby do realizacji zadań komitetu. Tym samym przerzucona została na nie odpowiedzialność za wybór osób posiadających odpowiedni poziom kompetencji, wiedzy i doświadczenia odpowiadających profilowi danego podmiotu.
Według Beaty Baluty obowiązek powołania komitetów audytu został wprowadzony przede wszystkim w celu większego zaangażowania członków rady nadzorczej w kwestie sprawozdawczości finansowej. Zgodnie z art. 4a ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), organy te solidarnie z zarządem odpowiadają za prawidłowość ich sporządzania.
Ekspert przypomina, że główne zadania stawiane komitetom dotyczą m.in. monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Ponadto komitet audytu ma również monitorować wykonywanie czynności rewizji finansowej oraz badać niezależność biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Ważne
W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej trzech członków, a jeden powinien mieć kwalifikacje z rewizji finansowej lub rachunkowości