Firmy, które chcą wykonywać czynności rewizji finansowej, muszą być wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów (KRBR) może z tego tytułu pobierać opłatę w wysokości nieprzekraczającej 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy. Takie zasady wynikają z art. 52 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. nr 77, poz. 649).

W 2008 roku przeciętne wynagrodzenie wynosiło 2943,88 zł, co oznacza, że w 2009 roku maksymalna opłata z tego tytułu mogłaby wynosić 1471,94 zł.

Natomiast KRBR w uchwale z 23 czerwca 2009 r. nr 922/27/2009 ustaliła opłatę z tytułu wpisu na listę podmiotów audytorskich w wysokości 500 zł. Wpisu na listę dokonuje się na wniosek zawierający udokumentowane dane o podmiocie audytorskim, po złożeniu oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności, podpisanego przez członków zarządu, a w przypadku braku zarządu, przez właścicieli lub wspólników oraz po wniesieniu opłaty. Do 5 czerwca opłata była uiszczana po dacie wpisu na listę i wynosiła równowartość 100 euro.