Zgodnie z nowymi przepisami tylko biegli rewidenci zatrudnieni w samorządzie biegłych rewidentów oraz pracujący w charakterze pracowników naukowo-dydaktycznych lub naukowych mogą wykonywać czynności rewizji finansowej. Mogą je przeprowadzać jednak tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem audytorskim. Jednak nowa ustawa z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U. nr 77, poz. 649) nie ogranicza wyraźnie dwuzawodowości biegłych.

Nowe rozwiązania

Jak podkreśla Adam Kęsik, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, przepisy starej ustawy do piątego czerwca wyraźnie precyzowały warunki skreślenia biegłego rewidenta z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Biegły rewident był skreślany z listy, gdy podjął zatrudnienie poza podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (z wyjątkiem pracowników naukowo-dydaktycznych i biegłych zatrudnionych w samorządzie). W nowej ustawie tego warunku już nie ma.

Biegli rewidenci, którzy mają wątpliwość, mogą się zwrócić do kompetentnych organów o interpretację przepisów prawa. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów nie jest organem upoważnionym do interpretowania przepisów ustawy.

– Nie wyklucza to jednak, w przypadku zgłaszania przez członków samorządu wątpliwości w tym zakresie, podjęcia przez Radę decyzji o zwróceniu się o interpretację w imieniu samorządu zawodowego – twierdzi Adam Kęsik.

Brak możliwości skreślenia

Zdaniem Beaty Gerczak, kierownika ds. audytu Auxilium, brak w ustawie wyraźnego przepisu zezwalającego czy też zakazującego podejmowania zatrudnienia poza zawodem biegłego rewidenta nie oznacza zgody na tzw. dwuzawodowość.

W art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o biegłych rewidentach wskazano, że skreślenie z listy następuje w przypadku prawomocnego orzeczenia o wydaleniu z samorządu. Ten rodzaj kary dyscyplinarnej może być orzeczony m.in. za postępowanie niezgodne z zasadami etyki zawodowej.