Dla wszystkich czynnych podatników VAT 1 października to kluczowa data. Tego dnia wchodzą w życie, dwukrotnie przekładane z powodu koronawirusa, zmiany w raportowaniu VAT
Nie zmienia się jednak termin przesyłania JPK. Tak jak dotychczas będzie to 25. dzień miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Innymi słowy podatnicy będą musieli po raz pierwszy przesłać nowy JPK za październik, czyli do 25 listopada.
Nowy JPK to połączenie ewidencji z deklaracją VAT, przy czym chodzi wyłącznie o deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Nie dotyczy on więc deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10 czy VAT-14. Oznacza to również, że za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości przesyłania deklaracji VAT-7 i VAT-7K. W praktyce nie zostaną one jednak zlikwidowane, a jedynie zmieni się forma ich składania.
W tym przypadku błędem jest jednak myślenie, że chodzi o zwykłe połączenie ewidencji z deklaracją czy o modyfikację tzw. struktury logicznej, czyli układu i treści pliku XML. W praktyce jest to o wiele dalej posunięta zmiana, którą można śmiało nazwać rewolucją. Wiąże się z nią bowiem zmiana sposobu zbierania danych, których będzie od 1 października wymagał fiskus. Zmieni się też ilość przekazywanych danych. Eksperci nie mają wątpliwości, że fiskus kolejny raz przerzuca na podatników obowiązek zbierania dodatkowych informacji po to, aby mieć lepszą kontrolę nad rozliczeniami przedsiębiorców.
Zacznijmy jednak od podstaw, czyli wyjaśnijmy, kto i kiedy ma obowiązek składania nowego JPK, czyli JPK_V7M (dla rozliczeń miesięcznych) oraz JPK_V7K (dla rozliczeń kwartalnych).
WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT JPK_VAT ZNAJDZIESZ W PAKIECIE Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją + nowe kody w JPK_VAT

kto musi składać

Zasadniczo nowy JPK_V7 będą musieli przesyłać podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. W praktyce jednak m.in. również ci zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo oraz inni zadają sobie pytanie, czy nie dotyczy to także ich.
Wyjaśnijmy więc kilka przypadków.

Co ze zwolnionymi podmiotowo…

Nowy JPK_V7 nie dotyczy podatników zwolnionych z VAT podmiotowo, a więc spełniających przesłanki z art. 113 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106; dalej: ustawa o VAT). Innymi słowy nowego pliku nie będą musieli składać podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku 200 tys. zł.
Zdarza się jednak, że przedsiębiorca przeprowadza transakcje unijne, a w kraju korzysta ze zwolnienia podmiotowego. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, mimo to taki przedsiębiorca nie będzie musiał składać nowego JPK_V7.

…i przedmiotowo

Ważne jest to, czy podatnik zarejestrował się jako podatnik VAT czynny. Jeśli nie, to nie będzie musiał składać nowego JPK. Jeśli jednak złożył VAT-R i został wpisany do rejestru czynnych podatników i wykonuje jedynie czynności zwolnione przedmiotowo (na podstawie art. 43 ustawy o VAT), to będzie musiał składać nowy JPK_V7.

Co w przypadku rezygnacji ze zwolnienia

Jeśli przedsiębiorca zwolniony podmiotowo (art. 113 ustawy o VAT) lub przedmiotowo (art. 43 ustawy o VAT) zrezygnuje ze zwolnienia, to będzie musiał złożyć do naczelnika urzędu skarbowego aktualizację VAT-R i zacząć składać JPK_V7. Jeśli wyrejestruje się w trakcie miesiąca, to nowy jednolity plik będzie musiał złożyć także za ten miesiąc, w którym się wyrejestrował.
Skąd te zmiany
Ministerstwo Finansów planowało zmiany w JPK_VAT już pod koniec 2018 r. Podstawę prawną dała dopiero ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
JPK_VAT z deklaracją pierwotnie miał być składany przez dużych przedsiębiorców, począwszy za okresy rozliczeniowe od 1 kwietnia 2020 r., a przez pozostałych przedsiębiorców za okresy rozliczeniowe od 1 lipca 2020 r. Jednak w związku z epidemią koronawirusa najpierw przesunięto termin wejścia w życie nowego rozwiązania dla dużych przedsiębiorców na 1 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), a następnie – już dla wszystkich przedsiębiorców – na 1 października 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1086).
Kluczowe elementy nowego JPK określił minister finansów, inwestycji i rozwoju w rozporządzeniu z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988). Zostało ono później zmienione rozporządzeniem z 1 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 576) oraz kolejnym z 25 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1127). Na podstawie rozporządzenia powstały wzory struktury logicznej nowego JPK_VAT, w formie JPK_V7M i JPK_V7K.
Wersje i struktura
Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:
JPK_V7M – dla rozliczających się z VAT miesięcznie,
JPK_V7K – dla rozliczających się z VAT kwartalnie.
Podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie, będą musieli:
▶ składać zarówno część ewidencyjną, jak i deklaracyjną,
▶ wypełniać wszystkie elementy JPK_V7M w pliku XML, a więc: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja oraz Ewidencja.
Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, będą musieli:
▶ składać część ewidencyjną co miesiąc,
▶ składać część deklaracyjną raz na kwartał (po trzecim miesiącu kwartału),
▶ za pierwszy i drugi miesiąc kwartału wypełnić następujące elementy w pliku XML: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja,
▶ za trzeci miesiąc kwartału wypełnić wszystkie elementy JPK_V7K w pliku XML, czyli: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja; w tym: Deklaracja – będzie dotyczyć danych za cały kwartał, Ewidencja – będzie dotyczyć danych tylko za ostatni miesiąc kwartału (bo za dwa pierwszy i drugi miesiąc i tak muszą składać ewidencję).
Struktura schematu głównego dla JPK_V7M i JPK_V7K składa się z następujących elementów:
Naglowek,
Podmiot1,
Deklaracja,
Ewidencja.
Ogólne założenia MF dotyczące formatu pól w nowych plikach JPK_V7
1. Formatem pliku jest XML.
2. Pola w pliku XML przyjmują następujący charakter:
‒ obowiązkowe – zapisy muszą być za każdym razem, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta), należy wpisać „BRAK”,
‒ opcjonalne – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganych danych, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste,
‒ fakultatywne – zapisów dokonuje się dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione.
3. Pola znakowe są polami alfanumerycznymi. Dopuszczalne jest stosowanie małych i dużych liter oraz cyfr. Maksymalna liczba znaków wynosi co do zasady 256.
4. Polskie znaki muszą być wpisywane przy użyciu odpowiedniego kodowania (UTF-8). Dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych, takich jak np. „/”, „–”, „+”.
5. Pola dotyczące kwot (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej. Wartość należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki („.”).
6. Kwoty, w części dotyczącej ewidencji, podawane są z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – o ile występują (np. 12345.56).
7. Kwoty w części dotyczącej deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 par. 1 ordynacji podatkowej.
8. Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus („–”).
9. Daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2020-08-31).
10. Wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola. Jest to pole opisujące datę i czas wytworzenia pliku. Datę i czas podaje się w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS (np. 2018-02-24T09:30:47Z; gdzie T oznacza „Time”). Przy podawaniu czasu uniwersalnego (UTC) na końcu należy dodać literę „Z” (ZULU).
11. Numery identyfikacji podatkowej ujęte w ewidencji należy zapisywać jako ciąg kolejno po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków rozdzielających oraz poprzez wyodrębnienie literowego kodu kraju do osobnego pola przeznaczonego na ten kod. ©℗
Źródło: Broszura informacyjna dot. struktury JPK_VAT z deklaracją opublikowana na stronie Podatki.gov.pl. MF opisało w niej szczegółowe, techniczne zasady wypełniania nowych struktur jednolitych plików kontrolnych.

Czy zawieszenie działalności zwalnia z obowiązku

Podatnicy mają też wątpliwości, czy obowiązek przesyłania nowego jednolitego pliku będzie ich dotyczyć w okresie zawieszenia działalności gospodarczej. Wyjaśniło to Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej.
Zasadniczo, jeśli podatnik w okresie zawieszenia nie prowadzi ewidencji VAT (nie ma tam żadnych wpisów), to nie musi też przesyłać nowego JPK za okresy zawieszenia. Jeśli jednak mimo zawieszenia podatnik wypełnia ewidencję VAT z uwagi na wykonanie jakiejś czynności opodatkowanej, to będzie też musiał złożyć JPK_V7.
Resort finansów zwraca jednak uwagę na wyjątki wynikające z art. 99 ust. 7b ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem deklaracje VAT muszą składać podatnicy, którzy:
  • dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
  • importują usługi lub kupują towary – w zakresie których są podatnikami.
Deklaracje trzeba też złożyć, gdy dotyczy ona okresów rozliczeniowych:
  • w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego,
  • za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.
W takich przypadkach podatnicy muszą wypełnić ewidencję VAT i złożyć JPK_V7.
A co, jeśli w okresie zawieszenia podatnik wykonał czynności, ale są one zwolnione z VAT? Jak wyjaśniło MF, w takim przypadku nie trzeba składać JPK w okresie zawieszenia, ale czynności zwolnione trzeba będzie wykazać w pierwszym JPK po odwieszeniu działalności.
Tak samo może zrobić podatnik, który w okresie zawieszenia jedynie zrobił zakupy i odlicza VAT. Również w takiej sytuacji trzeba będzie zdarzenie odnotować w pierwszym JPK po odwieszeniu. Przy zawieszeniu działalności problem mogą mieć też mali podatnicy rozliczający się kwartalnie. Zasadniczo mają oni obowiązek składania co miesiąc części ewidencyjnej i raz na kwartał – deklaracyjnej. Jak wskazało MF, jeśli taki podatnik zawiesił działalność, w pierwszym miesiącu kwartału ją odwiesił i wykonał sprzedaż, a w kolejnym miesiącu znów zawiesił działalność, to musi on wypełnić jedynie część deklaracyjną po zakończonym kwartale.

Co z usuniętymi z rejestru

Artykuł 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT nakazuje naczelnikowi urzędu skarbowego wykreślenie z rejestru VAT podatników, którzy zawiesili działalność na okres dłuższy niż sześć miesięcy. Jeśli taki podatnik zlikwiduje działalności (po 1 października) i sporządzi spis z natury, to będzie musiał złożyć nowy JPK i to zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną.

Czy taksówkarze złożą JPK

Jak wspomnieliśmy, nowy plik będzie dotyczył jedynie formularzy VAT-7 i VAT-7K. Nie dotyczy więc VAT-12. Na tym druku obecnie składają zaś informacje taksówkarze rozliczający VAT ryczałtem. W związku z tym zmiany od 1 października nie będą obejmowały taksówkarzy.

jakie dane trzeba będzie podawać

Skoro wiemy już, kto będzie musiał przesyłać nowy JPK, to warto zarysować z grubsza, co w nim będzie. Tu zajdzie wspomniana na początku rewolucja. W JPK_V7 będą dwie części: ewidencyjna i deklaracyjna. Wygenerowanie pliku i przesyłanie nie powinno sprawiać problemów. Sprawi go jednak zbieranie danych, które trzeba będzie wykazać w JPK.
Poza standardowymi danymi, które trzeba było dotychczas podawać w deklaracji i w ewidencji VAT, fiskus będzie wymagał oznaczenia określonych w rozporządzeniu ministra finansów grup towarów i usług (GTU) oraz procedur szczególnych (np. split paymentu). Co ważne, fikus nie wymaga, aby te oznaczenia były na fakturach. Trzeba je jednak wykazywać w samym JPK. W praktyce to nie ułatwia zadania, lecz je utrudnia. Zaznaczmy jednak to od razu – podatnicy mogą podawać oznaczenia również na fakturach. Nie ma bowiem zakazu wpisywania na fakturach innych danych i informacji, niż wymaga tego ustawa o VAT (art. 106e).
Nowe oznaczenia, których będzie wymagał fiskus, znajdziemy w par. 10 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988, ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1127). tabela
Jeśli podatnik nie dokonuje dostawy towarów ani nie świadczy usług wymienionych w rozporządzeniu ministra finansów, to problem z ich oznaczaniem w nowym JPK go nie dotyczy. Innymi słowy, nie musi stosować kodów GTU.Przykładowo, jeśli mikroprzedsiębiorca jako czynny podatnik VAT prowadzi sprzedaż warzyw i owoców, to nie będzie musiał w nowym JPK oznaczać takiej transakcji. Już z pobieżnej analizy wynika, że musimy oznaczać dostawę tzw. towarów wrażliwych, a więc m.in. paliw, papierosów, odpadów, elektroniki, metali, leków itd. Ponadto trzeba będzie wskazywać w JPK powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT. Chodzi o transakcje między podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325) i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1406; dalej). W nowym JPK trzeba też będzie oznaczać transakcje objęte obowiązkiem stosowania split paymentu.
Co te nowe wymogi oznaczają w praktyce? Przedsiębiorcy będą musieli zidentyfikować te wszystkie zdarzenia w momencie ich zaistnienia, aby później odpowiednio je oznaczyć w nowym JPK_V7. W praktyce to ogrom pracy, którego nie można przerzucić na księgowych czy biura rachunkowe, bo przecież nie zajmują się oni sprzedażą produktów przez podmioty, które obsługują. Sprzedaż prowadzi firma i to ona musi zidentyfikować wszystkie zdarzenia.

kiedy stosować oznaczenie MPP

Osobnym dużym zagadnieniem wymagającym szczegółowej analizy jest sprzedaż towarów objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

O jakie transakcje chodzi

W nowym JPK_V7 trzeba będzie wskazywać, kiedy transakcja była objęta podzieloną płatnością – ale tylko tą obowiązkową. Dotyczy to zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy.
To wymusi na firmach oznaczanie słowami „mechanizm podzielonej płatności” tylko tych faktur, które faktycznie są objęte obowiązkiem. Tymczasem dotychczas część firm oznacza wszystkie faktury taką adnotacją również wtedy, gdy nie mają takiego obowiązku, czyli gdy transakcja nie dotyczy towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT lub wartość faktury nie przekracza kwoty 15 tys. zł.

Co ma zrobić nabywca

Wątpliwość dotyczy tego, co ma zrobić nabywca z oznaczeniem na potrzeby JPK_V7, jeśli sprzedawca nie oznaczył faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności”, choć miał taki obowiązek. Zgodnie z wyjaśnieniami MF, nawet jeśli takiego sformułowania zabrakło, a faktura dotyczy towarów z załącznika nr 15 na kwotę powyżej 15 tys. zł, to nabywca i tak musi przypisać kod MPP w JPK_V7.

Oznaczać całą fakturę czy poszczególne pozycje

Ustawa o VAT nakazuje oznaczanie faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności”, jeśli dotyczy ona towarów lub usług z załącznika nr 15 do ustawy oraz gdy opiewa na kwotę co najmniej 15 tys. zł. W praktyce mogą być na dokumencie również towary i usługi spoza załącznika nr 15. Pytanie więc, czy na potrzeby JPK_V7 trzeba oznaczyć jako „MPP” całą fakturę, czy poszczególne jej pozycje dotyczące tylko towarów i usług z załącznika nr 15? Oznaczenie „MPP” stosuje się do faktury jako całości, bez rozbicia na wiersze – wyjaśniło MF. Dodatkowo w broszurze informacyjnej wskazało, że trzeba zaznaczyć „1” w każdym z pól odpowiadających poszczególnym kodom, w tym m.in. „MPP”.

Jak traktować korekty faktur objętych split paymentem

Czy oznaczenia w JPK_V7 dotyczące split paymentu będą dotyczyć również faktur korygujących? MF wyjaśnia, że to zależy. Jeśli sprzedawca oznaczył pierwotną fakturę słowami „mechanizm podzielonej płatności”, a po korekcie kwota za towar lub usługę nie przekracza 15 tys. zł brutto (korekta in minus), to w nowym JPK_V7 jako „MPP” trzeba oznaczyć fakturę pierwotną, a korygującej już nie. Jednak w przypadku gdy na moment przesyłania pierwotnego JPK za dany miesiąc podatnik będzie wiedział, że ostatecznie transakcja nie podlega obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności (na skutek korekty powodującej, że ostatecznie wartość transakcji jest poniżej 15 tys. zł), to również faktury pierwotnej w JPK można nie oznaczać „MPP”. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy dokonywana jest płatność.
A co należy zrobić, gdy faktura pierwotna jest na kwotę poniżej 15 tys. zł brutto, a po korekcie (in plus) przekroczy limit? Trzeba je oznaczyć jako „MPP” w nowym JPK_V7 – wskazał MF. W takiej sytuacji faktury pierwotna i korygująca dokumentują bowiem jednorazową dostawę towaru (wykonanie usługi) z załącznika nr 15 do ustawy o VAT o wartości powyżej 15 tys. zł brutto. Nie ma przy tym znaczenia powód korekty.
Oznaczenia, które trzeba będzie stosować w części ewidencyjnej ©℗
Czego dotyczy oznaczenie Jaki symbol
Grupy towarów i usług (GTU) – czytaj też s. C5
dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich 01
dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (objętych pakietem paliwowym) 02
dostawa oleju opałowego oraz olejów smarowych, pozostałych olejów o kodach CN od 27101971do 27101999, z określonymi w przepisie wyłączeniami 03
dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich 04
dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT 05
dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT 06
dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701–8708 oraz CN 8708 10 07
dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych – wyłącznie określonych w poz. 1–3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12–25, 33–40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy 08
dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia na podstawie prawa farmaceutycznego 09
dostawa budynków, budowli i gruntów 10
świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 11
świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 12
świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej 13
Rodzaje transakcji – czytaj też s. C5–7
dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy o VAT SW
świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT EE
istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT TP
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej TT_WNT
dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej TT_D
świadczenie usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy o VAT MR_T
dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowane na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT MR_UZ
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) I_42
wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) I_63
transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowany zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy o VAT B_SPV
dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia, na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy o VAT B_SPV_DOSTAWA
świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT B_MPV_PROWIZJA
transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP
Dowody sprzedaży – czytaj też s. C7
dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących RO
dokument wewnętrzny WEW
faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy (sprzedaż zaewidencjonowana na kasie fiskalnej) FP
Dowody zakupu
faktura VAT RR – dla rolnika ryczałtowego VAT_RR
dokument wewnętrzny WEW
faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeń VAT MK

Co z fakturami sprzed 1 października

Przedsiębiorcy zastanawiają się też, jak powinni postąpić, jeśli faktura korygująca zostanie wystawiona do faktur otrzymanych przed wprowadzeniem nowego JPK_V7, czyli przed 1 października. Otóż takie faktury również trzeba będzie oznaczyć w nowym JPK_V7. Będziemy stosować zasady takie jak powyżej.

za błędy w jpk grożą nowe kary

Najczęściej mówi się o karze 500 zł za każdy błąd. Podstawą prawną jej naliczenia będzie art. 109 ust. 3f–3h ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym od 1 października 2020 r.). Zgodnie z tym przepisem, jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi w przesłanej ewidencji błędy, które będą uniemożliwiały przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, to najpierw wezwie podatnika do ich skorygowania, wskazując te błędy. Podatnik będzie miał 14 dni od dnia doręczenia wezwania na skorygowanie ewidencji i błędów oraz wysłanie korekty do naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli podatnik uzna, że ewidencja nie zawiera błędów, będzie mógł złożyć wyjaśnienia. Tak czy inaczej, będzie mógł wytłumaczyć się, dlaczego przesłał pierwotnie ewidencję z takimi, a nie innymi danymi. Zgodnie z przepisem uniknie wtedy 500 zł sankcji.
Co innego, jeśli tego nie zrobi, a więc:
1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie, a także
2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu.
W tych przypadkach naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.
Kar tych nie będzie się stosować do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn będzie ponosić odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe.
MF podkreśla, że kara będzie stosowana w wyjątkowych przypadkach, gdy podatnik z uporem nie będzie chciał współpracować oraz świadomie i z premedytacją popełni błędy. Czy faktycznie tak będzie, czas pokaże. Część ekspertów spodziewa się, że kary mogą być stosowane nie tylko w wyjątkowych przypadkach.
Dodatkowo od 1 października br. w ustawie z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 19; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1106; dalej: k.k.s.) pojawi się nowy art. 61a. Zgodnie z nim, kto wbrew obowiązkowi nie prześle księgi właściwemu organowi podatkowemu albo prześle ją nierzetelną, będzie podlegać karze grzywny do 240 stawek dziennych. Chodzi w tym przepisie również o ewidencję VAT, która od 1 października będzie miała postać JPK_V7. W tzw. przypadkach mniejszej wagi sankcje karne skarbowe będą mniejsze (grzywna jak za wykroczenie skarbowe).
Ponadto – zgodnie ze zmienionym od 1 października br. art. 56 par. 4 k.k.s. – karze grzywny za wykroczenie skarbowe będzie podlegał podatnik, który złoży deklaracje lub oświadczenia niezgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego. Ten przepis również można odnosić do JPK_V7.©℗