Złożenie przez e-PUAP skanu pełnomocnictwa, który został uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jest skuteczne – potwierdził szef Krajowej Administracji Skarbowej w piśmie do pełnomocnika.
Problem pojawił się, gdy pełnomocnik złożył przez ePUAP wniosek do Kranowej Informacji Skarbowej o wydanie wiążącej informacji stawkowej. – Dołączyłem do niego skan pełnomocnictwa, tj. zeskanowany podpisany odręcznie papierowy dokument, a następnie opatrzyłem go moim kwalifikowanym podpisem – wyjaśnia radca prawny Łukasz Drożdżowski.
KIS nie uznała takiego dokumentu jako odpisu w rozumieniu art. 138a par. 5 ordynacji podatkowej. – Tymczasem przepis ten stanowi, że jeżeli odpis pełnomocnictwa lub innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie elektronicznej, ich uwierzytelnienia przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego dokonuje się, opatrując odpisy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – podkreśla ekspert.
KIS twierdziła jednak, że skan nie stanowi formy dokumentu elektronicznego, dlatego wezwała pełnomocnika do „przedłożenia oryginału bądź notarialnie poświadczonego lub uwierzytelnionego odpisu dokumentu(...)”.
Sprawa ta trafiła ostatecznie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Z jego upoważnienia odpowiedział Marek Kamać, zastępca dyrektora departamentu organizacji KAS, potwierdzając, że pełnomocnik skutecznie złożył pełnomocnictwo, przesyłając jego skan przez e-PUAP i opatrując kwalifikowanym podpisem.
Podkreślił jednak, że każda sprawa, w zależności od okoliczności, wymaga indywidualnego podejścia i rozpatrzenia przez właściwy organ.
Pismo Marka Kamacia, zastępcy dyrektora departamentu organizacji Krajowej Administracji Skarbowej z 3 września 2020 r., nr DOS12.051.168.2020.MCQ