Osoby je składające nie muszą więc mieć pełnomocnictwa UPL-1 – wyjaśnia ministerstwo.
Wprowadzone z początkiem 2019 r. nowe przepisy dotyczące zasad poboru podatku u źródła (Withholding Tax, dalej: WHT) oraz podatku od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych budziły i budzą dość dużo emocji. Nawet wydłużenie przez ministra finansów terminu zawieszenia w stosowania limitu 2 mln zł nie obyło się bez kontrowersji, ponieważ prawodawca pominął podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Taki klimat niestety sprzyja pojawianiu się różnych, czasami przedziwnych i niczym nieuzasadnionych, teorii. Do tej kategorii należy zaliczyć informację, że składając oświadczenia dla potrzeb stosowania zwolnienia w podatku u źródła lub podatku od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, płatnik posiadający organ wieloosobowy powinien „wyposażyć” w pełnomocnictwo UPL-1 osoby podpisujące takie oświadczenie – i to zarówno składającego swój podpis w oświadczeniu elektronicznym przekazywanym do organu, jak i pozostałych członków organu, w przypadku których dowód złożenia przez nich oświadczenia załącza się do oświadczenia elektronicznego.
Abstrahując od tego, że w CIT limit 2 mln zł nie ma zastosowania do końca 2019 r., warto przypomnieć, że od momentu rozpoczęcia obowiązku stosowania takiego limitu (a zatem w podatku u źródła w PIT już obecnie, a w CIT od 2020 r.) skuteczne złożenie oświadczenia ma bardzo istotne znaczenie. Jego brak – a taka sytuacja może wystąpić również, gdy jest ono na tyle wadliwe, iż organ uzna, że w ogóle nie zostało złożone – przesądza, że nie można zastosować zwolnienia lub obniżenia stawki podatku u źródła z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia z ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej: ustawa o CIT).
Wprawdzie nie odnajduję żadnej podstawy do tego, aby przy składaniu oświadczenia dla potrzeb stosowania zwolnienia czy obniżenia stawki w WHT posługiwać się UPL-1, jednak wobec przywołanych powyższej konsekwencji (ryzyko wyłączenia prawa do zwolnienia czy obniżenia) pojawiające się informacje o takiej konieczności musiały budzić obawy. Na szczęście resort finansów w odpowiedzi na pytanie redakcji zdementował taki obowiązek.
Odpowiedź Ministerstwa Finansów z 8 lipca 2019 r. na pytanie DGP
DGP: Czy w przypadku składania oświadczenia dla potrzeb WHT, tj. o którym mowa w art. 26 ust. 7a ustaw o CIT (odpowiednio art. 41 ust. 15 ustawy o PIT), konieczne jest, aby osoba podpisująca się pod nim (kierownik jednostki) musiała uprzednio złożyć UPL? Co należy zrobić w przypadku, gdy zastosowanie ma art. 26 ust. 7d pkt 2 w związku z ust. 7e ustawy o CIT (odpowiednio art. 41 ust. 18 pkt 2 w związku z ust. 19 ustawy o PIT) – czy w takiej sytuacji pozostałe osoby (tj. osoby, które złożyły oświadczenie, ale nie przekazują go do US, bo realizuje ten obowiązek inna osoba wskazana spośród organu) muszą przekazać UPL? Jeżeli nie – to jaki inny dokument winien być sporządzony (o ile musi być inny niż samo oświadczenia, a ich członkostwo w organie jest ujawnione w KRS)?
MF: UPL-1 jest pełnomocnictwem, o którym mowa w art. 80a par. 2a ustawy – Ordynacja podatkowa, a więc pełnomocnictwem do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wspomniane w zapytaniu oświadczenie nie jest deklaracją, a przepisy ustaw podatkowych (PIT i CIT) wyraźnie określają osobę uprawnioną do jego złożenia (jest to kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości), wskazując jednocześnie, że nie jest dopuszczalne złożenie tego oświadczenia przez pełnomocnika. Oświadczenie podpisują wszystkie osoby, które posiadają status kierownika jednostki. Jeżeli tych osób jest wiele, do organu podatkowego składa się dokument elektroniczny (zgłoszenie) zawierający podpis elektroniczny jednej z osób, które złożyły przedmiotowe oświadczenie, a do zgłoszenia należy dołączyć dowody złożenia oświadczenia przez wszystkie zobowiązane osoby (tj. przez wszystkie osoby, które posiadają status kierownika jednostki). W wymiarze technicznym takie dowody należy dodać jako załącznik do formularza WH-OSC albo WH-OSP. W przypadku składania oświadczenia przy użyciu formularzy interaktywnych dostępnych na Portalu Podatkowym, instrukcja dodawania załączników jest dostępna przy każdym z tych formularzy: