Przychody z odsetek od udziału kapitałowego mają związek z działalnością gospodarczą spółki osobowej – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Dzięki temu można zastosować liniowy podatek.
DGP
W sprawie chodziło o spółkę komandytową, która co roku na żądanie wspólnika (osoby fizycznej) ma obowiązek wypłać mu odsetki w wysokości 5 proc. od jego udziałów, i to nawet gdy spółka ponosi stratę. Prawo do odsetek z udziału kapitałowego w spółce komandytowej wynika z przepisów kodeksu spółek handlowych.
Spółka chciała się upewnić, że przychody z tego tytułu należy kwalifikować do tego samego źródła co wypłacony zysk, a więc do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza – zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o PIT. W takim przypadku należałoby zastosować stawkę podatku, jaką wspólnik wybrał dla opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a więc skalę podatkową (17 proc. i 32 proc.) bądź podatek liniowy (19 proc.). Spółka jako płatnik odprowadzałaby z tego tytułu podatek do urzędu skarbowego, a udziałowiec otrzymywałby odsetki pomniejszone o zryczałtowany podatek.
Z taką kwalifikacją przychodu z tytułu odsetek nie zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W wydanej interpretacji podkreślił, że odsetki nie są skutkiem działalności prowadzonej przez spółkę komandytową. Nie będą więc przychodem określanym na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, a w konsekwencji nie będzie miał do nich zastosowania powołany przez spółkę art. 5b ust. 2 ustawy. Według organu odsetki nie są też skutkiem rozliczeń między spółką komandytową a jej wspólnikiem związanych z prowadzoną przez nią działalnością. Wypłata odsetek od kapitału udziałowego jest bowiem niezależna od wyników działalności spółki (osiągania zysków).
Dyrektor KIS uznał też, że uzyskiwane odsetki od udziału kapitałowego nie wynikają z działalności gospodarczej prowadzonej bezpośrednio przez wspólnika. Jego zdaniem nie ma zatem podstaw do kwalifikowania ich jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Wypłatę należy więc kwalifikować do tzw. innych źródeł i opodatkowywanych według skali. W związku z tym spółka nie będzie w tym przypadku płatnikiem podatku.
Innego zdania był jednak WSA w Szczecinie. Uchylił niekorzystną interpretację, biorąc pod uwagę zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (art. 2a ordynacji podatkowej).
Sąd uznał bowiem, że nie są jasne. Stwierdził, że kluczowe w tej sprawie jest to, że wypłata odsetek jest związana z posiadaniem przez wspólnika udziałów w kapitale, który zasadniczo wiąże z wkładem. WSA stwierdził, że ich wypłaty rzutują bezpośrednio na sytuację finansową spółki, a zatem mają związek z jej działalnością.
WSA podkreślił też, że to nie spółka prowadzi działalność gospodarczą, ale w istocie wspólnicy i to oni są podatnikami podatku dochodowego od ewentualnych przychodów lub dochodów uzyskiwanych z udziału w tej spółce. Dlatego wypłata odsetek ma związek z prowadzona działalnością.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jest nieprawomocny. Niewkluczone, że sprawa trafi teraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który ostatecznie rozstrzygnie tę sprawę. ©℗
opinia

Precedensowy wyrok w sprawie odsetek

Michał Matysiak radca prawny, starszy prawnik w GEKKO Taxens
Dotychczas sądy administracyjne nie wypowiadały się w sprawie klasyfikacji odsetek z tytułu udziału kapitałowego w spółce osobowej na gruncie PIT. Natomiast organy podatkowe prezentowały niekorzystne dla podatników stanowisko. Wskazywały, że przychód z tytułu odsetek w udziale kapitałowym stanowią przychody z tzw. innych źródeł.
WSA w Szczecinie zajął inne stanowisko. Sąd wskazał co prawda, że istnieją wątpliwości co do klasyfikacji podatkowej tych odsetek, niemiej jednak uznał, że przychód z tego tytułu ma związek z działalnością gospodarczą spółki osobowej. Powinien więc zostać opodatkowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. W tym względzie należy z aprobatą przyjąć stanowisko WSA, który skorzystał w analizowanej sytuacji z przyjętej w przepisach zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.
Zaprezentowane przez sąd podejście w mojej ocenie jest słuszne. Uzyskane świadczenie wynika bowiem z tego samego stosunku prawnego, co kwoty uzyskane z tytułu udziału w zysku spółki, a więc ze stosunku spółki.
W praktyce takie podejście jest niewątpliwie korzystniejsze dla podatników – pozwala na ujednolicenie zasad rozliczeń przychodów osiąganych w ramach spółki przez wspólników. Należy więc mieć nadzieję, że organy podatkowe przyjmą stanowisko zaprezentowane przez sąd w omawianym wyroku.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Szczecinie z 26 sierpnia 2020 r. sygn. akt I SA/Sz 316/20. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia