Deklaracje VAT mogą być składane za miesięczne lub kwartalne okresy rozliczeniowe. Zasadą jest składanie deklaracji VAT za okresy miesięczne. Od 1 października 2020 r. takie deklaracje będą przesyłane do urzędu skarbowego w ramach nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7M.

Część podatników jest jednak obowiązana lub uprawniona do składania deklaracji VAT za okresy kwartalne. Deklaracje takie od 1 października 2020 r. będą przesyłane do urzędu skarbowego w ramach nowego pliku JPK_VAT w wariancie JPK_V7K.

Dwa warianty JPK_VAT:

  • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie.
  • JPK_V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Kwartalne deklaracje VAT

Deklaracje VAT za okresy kwartalne są składane przede wszystkim przez małych podatników w rozumieniu VAT, którzy wybrali metodę kasową (art. 99 ust. 2 ustawy o VAT). Dla podatników tych deklaracje kwartalne są domyślnie składanymi deklaracjami VAT, a w konsekwencji nie muszą oni wybierać ich składania.

>>>> Więcej o nowym JPK_VAT przeczytasz w książce „Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją”<<<<

W tym miejscu warto wyjaśnić kim są mali podatnicy. W rozumieniu VAT są to, co do zasady, podatnicy podatku od towarów i usług, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro (art. 2 pkt 25 lit. a ustawy o VAT).

Nie dotyczy to podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu). Podatnicy tacy są małymi przedsiębiorcami, jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej kwocie 45 000 euro (art. 2 pkt 25 lit. b ustawy o VAT).

Na składanie deklaracji VAT za okresy kwartalne mogą się również zdecydować inni mali podatnicy w rozumieniu VAT (tj. inni mali podatnicy niż ci, którzy wybrali metodę kasową). Wybór ten jest dokonywany w drodze pisemnego zawiadomienia właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, które – aby było skuteczne – musi być dokonane najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Wydaje się, że dla dokonania takiego zawiadomienia wystarczająca jest stosowna aktualizacja zgłoszenia VAT-R. Jednak ze względów profilaktycznych zawiadomienie takie może zostać dokonane również w formie odrębnego pisma.