Nowy plik JPK_VAT będzie się składać z siedmiu elementów. Wszystkie są już znane – określają je wzory struktury logicznej JPK_VAT opublikowane przez Ministerstwo Finansów w formacie XSD.

Dokumentacja jest dostępna pod adresem https://www.gov.pl/web/kas/struktury-jpk. Treść tych struktur jest wzorowana na danych określonych przepisami rozporządzenia w sprawie danych zawartych w deklaracjach i w ewidencji. W uproszczeniu można stwierdzić, że treść nowego pliku JPK_VAT wynika z tego właśnie rozporządzenia.

Struktury logiczne JPK_VAT zawierają wiele pól do wypełnienia przez podatników. O tym, jak należy z nimi postępować, możemy dowiedzieć się z broszury Ministerstwa Finansów, opublikowanej pod tym samym adresem.

Nowy plik JPK_VAT będzie się składać z siedmiu elementów. Dwa z nich będą wspólne dla deklaracji VAT oraz ewidencji przesyłanej w ramach nowych plików JPK_VAT, trzeci będzie elementem deklaracyjnym, natomiast cztery ostatnie będą stanowić elementy ewidencyjne.

Elementy wspólne Naglowek
Podmiot1
Element deklaracyjny Deklaracja
Elementy ewidencyjne SprzedazWiersz
„SprzedazCtrl
ZakupWiersz
ZakupCtrlBroszura informacyjna dotyczącej struktury JPK_VAT z deklaracją określa ogólne założenia dotyczące formatu pól nowego pliku JPK_VAT. Przedstawia je poniższy wykaz:

 • Formatem pliku jest XML
 • Pola w pliku XML przyjmują następujący charakter: - obowiązkowe – zapisów dokonuje się każdorazowo, a w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie wymaganych danych (np. NrKontrahenta, NazwaKontrahenta), należy wpisać „BRAK”, - opcjonalne – zapisów dokonuje się wyłącznie w przypadku wystąpienia wymaganej informacji, a w pozostałych przypadkach pole pozostaje puste, - fakultatywne – zapisów dokonuje się dobrowolnie; w przypadku braku zapisu (np. numer telefonu kontaktowego) pole pozostaje niewypełnione.
 • Pola znakowe są polami alfanumerycznymi. Dopuszczalne jest stosowanie małych i dużych liter oraz cyfr. Maksymalna ilość znaków wynosi co do zasady 256.
 • Polskie znaki diakrytyczne muszą być wpisywane przy użyciu kodowania UTF-8. W polach znakowych dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych, np. „/”, „– ”, „+”.
 • Pola kwotowe (numeryczne) służą do podania wartości liczbowej. Wartość należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako separator miejsc dziesiętnych można używać wyłącznie kropki („ . ”).
 • Kwoty, w części dotyczącej ewidencji, podawane są z dokładnością do 2 miejsc po przecinku – o ile występują (np. 12345.56).
 • Kwoty w części dotyczącej deklaracji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych, zgodnie z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej.
 • Wszystkie wielkości ujemne poprzedza się znakiem minus („ – ”).
 • Daty podawane są w formacie RRRR-MM-DD (np. 2020-04-30).
 • Wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola. Jest to pole opisujące datę i czas wytworzenia pliku. Datę i czas podaje się w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS (np.: 2018-02-24T09:30:47Z; gdzie T oznacza „Time”). Przy podawaniu czasu uniwersalnego (UTC) na końcu należy dodać literę „Z” (ZULU).
 • Numery identyfikacji podatkowej ujęte w ewidencji należy zapisywać jako ciąg kolejno po sobie następujących cyfr lub liter, bez spacji i innych znaków rozdzielających oraz poprzez wyodrębnienie literowego kodu kraju do osobnego pola przeznaczonego na ten kod.

Czytaj więcej: Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją.