Spadkobierca nie płaci PIT, gdy bank umarza część kredytu ponad wartość majątku przejętego z dobrodziejstwem inwentarza – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z licznych interpretacji indywidualnych i sądowych wyroków wynika, że umorzenie kredytu (w całości lub w części) powoduje przychód z nieodpłatnego świadczenia, od którego trzeba zapłacić 18 lub nawet 32 proc. PIT. Nie zawsze jednak tak się dzieje, czego dowodzi niedawna wykładnia dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Sprawa była jednak specyficzna. Otóż spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Odziedziczył nieruchomość z obciążeniem hipotecznym. Było ono skutkiem kredytu zaciągniętego przez ciotkę (spadkodawcę), która na dodatek nie spłacała kredytu w terminie, więc bank naliczał jej odsetki.
Po jej śmierci bank zgodził się na umorzenie części zadłużenia i odsetek, pod warunkiem że spadkobierca sprzeda nieruchomość i przekaże mu wszystkie pieniądze z tej sprzedaży. Tak też się stało. Przychód ze sprzedaży pozwolił na pokrycie znacznej części zadłużenia. Reszta zobowiązania została umorzona.
Spadkobierca chciał się jednak upewnić, że od umorzonej części zadłużenia nie będzie musiał zapłacić PIT. We wniosku o interpretację poinformował, że bank wystawił PIT-11, tyle że na ciotkę, która od 4 lat już nie żyje.
Dyrektor KIS wskazał, że spadkobierca, który przyjął spadek, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania zmarłego ze swojego majątku. Jeśli przyjął spadek wprost, to ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń. Jeśli natomiast przyjął go z dobrodziejstwem inwentarza, to odpowiada za długi tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Wynika to z art. 1031 par. 1 i 2 kodeksu cywilnego.
Skoro więc spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, a jedyną rzeczą pozostawioną w spadku była nieruchomość, która została już sprzedana na poczet długu, to wierzyciel hipoteczny (bank) nie ma możliwości dalszego zaspokojenia się z majątku spadkobiercy – stwierdził fiskus.
Tym samym – dodał – nie można uznać, że wraz z umorzeniem pozostałej części kredytu po stronie spadkobiercy nastąpiło przysporzenie majątkowe, bowiem wierzyciel (bank) umorzył część długu, którego spadkobierca i tak nie musiałby spłacać – w związku ze złożonym oświadczeniem o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz wartością samego spadku.
Miesiąc wcześniej, bo 9 czerwca br., dyrektor KIS wydał korzystną interpretację podatkową w sprawie braku PIT od zwrotu prowizji i opłat bankowych (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.400.2020.1.KF). Chodziło o sytuację, w której klient banku spłaca kredyt hipoteczny przed terminem, a bank zwraca mu część pobranych wcześniej kosztów kredytu. Dyrektor KIS stwierdził, że kwoty te są jedynie zwrotem poniesionych wcześniej wydatków, które ze względu na przedterminową spłatę kredytu stają się w odpowiedniej części nienależne. – Nie ma zatem podstaw, aby uznać je za dochód podlegający opodatkowaniu – wyjaśnił w interpretacji. Pisaliśmy o tym w artykule „Nie ma PIT od zwrotu prowizji i opłat bankowych” (DGP nr 122/2020). ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 czerwca 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.234.2020.2.KF