Radni zamierzają wspomóc finansowo uczelnię publiczną, która wskutek COVID-19 ma problemy z realizacją programu nauczania. Jako skarbnik mam przygotować to od strony formalnej w budżecie. Mam wątpliwość, jak to zrobić – czy przygotować specjalną uchwałę o dotacji (tak jak pomoc finansowa dla JST), czy może wystarczy ująć pomoc w budżecie jako wydatek?
Każde działanie jednostki sektora finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego, musi przede wszystkim mieć oparcie w przepisach, co ma uzasadnienie w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskie. Przy tym założeniu należy więc rozpatrywać sugerowane rozwiązanie w zakresie wydatku budżetowego. I tak, jeśli chodzi o wymóg podjęcia odrębnej uchwały w odniesieniu do wydatku w formie dotacji, to wynika to z korelacji art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Jak bowiem postanowiono w pierwszej z tych regulacji, wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zatem tutaj wprost jest mowa o wymogu podjęcia odrębnej uchwały w przedmiocie dotacji – z tym, że dla innej jednostki samorządu terytorialnego.
W kontekście zaś podanego stanu faktycznego na szczególna uwagę zasługuje regulacja art. 372 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Postanowiono w nim, że jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek metropolitalny może przyznać uczelni środki finansowe na wykonywanie zadań, o których mowa w art. 11.
Reklama
Do katalogu tych zadań zalicza się m.in. prowadzenie kształcenia na studiach, prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia, prowadzenie działalności naukowej – świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki i inne. Jak wynika z gramatycznego brzmienia tej regulacji, ustawodawca nie określił wymogu podjęcia odrębnej uchwały, tak jak to uczynił w przypadku udzielenia pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego.
Zbliżony zakres przedmiotowy był przedmiotem analizy prawnej w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 października 2017 r. (sygn. akt V SA/Wa 1646/17). Zwrócono w nim m.in. uwagę na to, że nie ma możliwości udzielenia pomocy finansowej wspomnianej uczelni w formie odrębnej uchwały, bowiem nie ma ona statusu jednostki samorządu terytorialnego.
Zestawienie tych wskazanych regulacji prawnych prowadzi do wniosku, że udzielenie wsparcia finansowego dla uczelni publicznej jest możliwe jedynie poprzez odpowiednie ujęcie tego wydatku w budżecie (jako wydatek) w odpowiednim dziale, rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej. Nie jest więc prawnie dopuszczalne podejmowanie odrębnej uchwały przez radnych w tym zakresie.
Podstawa prawna
• ustawa z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 875)
• art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869; Dz.U. z 2020 r. poz. 695)
• art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483; ost.zm. Dz.U. z 2009 r., nr 114, poz. 946)