Miasto może odliczyć tylko część VAT od kupowanych usług prawnych, wykorzystywanych do działalności mieszanej. Tylko tę, która jest związana z czynnościami opodatkowanymi – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła miasta, które podpisało umowę z kancelarią prawną na świadczenie usług doradztwa prawnego. Kancelaria reprezentuje miasto w postępowaniach o zwrot nadpłaty VAT oraz w innych postępowaniach związanych z rozliczeniami tego podatku. Chodzi m.in. o VAT związany z organizacją imprez plenerowych i festiwali, wydatkami na inwestycje (od których miasto ostatecznie odstąpiło), wydatkami na zarządzanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi, lokalami użytkowymi, dzierżawą portu, terenów plaż nadmorskich oraz sprzedażą nieruchomości.
We wszystkich sprawach z tym związanych kancelaria przeprowadza analizy, pisze wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych, udziela opinii i konsultuje stanowisko z organami podatkowymi.
Spór z fiskusem sprowadzał się do tego, czy miasto może odliczyć cały VAT, który płaci w cenie usług prawnych.
We wniosku o interpretację miasto zapewniło, że czynności doradcze świadczone przez kancelarię są związane wyłącznie z wykonywaniem przez gminę czynności opodatkowanych. Nie mają więc związku z wykonywaniem czynności zwolnionych z VAT lub będących poza opodatkowaniem.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził jednak, że miasto będzie mogło tylko częściowo odliczyć VAT z faktur wystawionych przez kancelarię, bo – zdaniem organu – usługi doradztwa prawnego nie są związane wyłącznie z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a z całą działalnością gminy. A w wielu przypadkach nie działa ona jako podatnik VAT, tylko jako organ władzy publicznej.
Zalecił więc, aby miasto ustalało proporcję, czyli analizowało odrębnie każdą fakturę, czy ma ona związek z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi czy w ogóle niepodlegającymi VAT.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyznał rację miastu (sygn. akt I SA/Gd 418/15). Orzekł, że skoro – jak napisała gmina we wniosku o interpretację – nabycie usług prawniczych jest związane wyłącznie z wykonywaniem czynności opodatkowanych, to może ona odliczyć cały VAT wynikający z faktur od kancelarii prawnej.
Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodził się z organem, że gdyby przyjąć za pewnik to, co miasto wskazało we wniosku o interpretację, a więc że usługi prawne od kancelarii są związane wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi, to interpretacja byłaby zbędna. Słusznie więc organ przeanalizował, z jakimi faktycznie czynnościami miasta mają związek usługi prawne.
– Organ nie rozszerzył w ten sposób stanu faktycznego – uzasadnił sędzia Arkadiusz Cudak.
Dodał, że ma tu zastosowanie wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 maja 2019 r. w sprawie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (sygn. akt C-566/17).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 12 marca 2020 r., sygn. akt I FSK 1875/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia