Wszystko wskazuje na to, że podatnicy CIT niezbyt długo cieszyli się z możliwości rozliczania hipotetycznych kosztów pozyskania kapitału zewnętrznego.
Chodzi o wprowadzony z początkiem 2019 r. do ustawy o CIT art. 15cb. Na jego podstawie spółki będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych zyskały możliwość zaliczania do kosztów właśnie kosztów, które faktycznie nie wiązały się z poniesieniem żadnego wydatku.
Prawodawca zgodził się na to, by spółka mogła zaliczać do kosztów podatkowych kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok podatkowy powiększonej o 1 pkt proc. oraz kwoty: