Nie ma podstaw do uzupełnienia postanowienia, w którym organ wskazał, że zwrot VAT nastąpi po zakończeniu czynności kontrolnych – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny
Sprawa dotyczyła spółki, której urząd skarbowy przedłużał termin zwrotu nadwyżki VAT za poszczególne okresy do czasu zakończenia weryfikacji rozliczeń (najpierw w ramach czynności sprawdzających, następnie kontroli podatkowej). Postanowienia o przedłużeniu były po kilku miesiącach uzupełniane przez oznaczenie konkretnej daty przedłużenia zwrotu, tj. do określonego dnia.
Spółka zakwestionowała takie postanowienia. Wskazała, że postanowienia były uzupełniane (o oznaczenie terminu przedłużenia) i wydawane już po upływie terminu zwrotu VAT.
WSA w Lublinie oddalił jednak jej skargi. Nawiązał do uchwały z 24 października 2016 r. (sygn. akt I FPS 2/16), w której NSA orzekł, że postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu VAT musi zawierać konkretną datę, do której zwrot ten zostaje wstrzymany.
Lubelski WSA uznał, że oznaczenie terminu zwrotu „do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia” (poprzez uzupełnienie jego osnowy datą dzienną) czyniło zadość wskazaniom zawartym w uchwale. NSA uchylił wyroki lubelskiego sądu i przekazał sprawy do ponownego rozpoznania przez WSA. Sędzia Adam Bącal zwrócił uwagę na istotę sporu – czy organ mógł uzupełnić postanowienie o konkretną datę, jeżeli pierwotnie wskazywało ono, że termin zwrotu zostaje przedłużony do czasu zakończenia weryfikacji.
– Organ podał zatem w postanowieniu termin zwrotu VAT, tylko wadliwie – podkreślił sędzia Adam Bącal.
NSA uznał zatem, że skoro termin został określony, to nie było podstaw do uzupełnienia postanowienia w tym zakresie. Słowem, nie wystąpił brak, który należało uzupełnić.
WSA w Lublinie będzie musiał to wziąć pod uwagę i rozpoznać sprawy ponownie.

orzecznictwo

Wyroki NSA z 27 lutego 2020 r., sygn. akt I FSK 1903/17, I FSK 1902/17, I FSK 1901/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia