Firma, która naliczyła VAT według błędnej stawki, a jego ciężar przerzuciła na konsumentów, nie ma co liczyć na zwrot nadpłaty z budżetu, nawet gdy zaproponuje, że odprowadzi od niej podatek dochodowy.
Z pytaniem do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się przedsiębiorca prowadzący sklep i dwie kawiarnie w miejscowości uzdrowiskowej. W pewnym momencie przedsiębiorca zorientował się, że zawyżył ceny sprzedawanych artykułów, ponieważ omyłkowo naliczał stawki VAT. W rezultacie klienci zapłacili w cenie wyższy podatek niż powinni, a przedsiębiorca odprowadził go do budżetu.
Spytał, czy może wystąpić do urzędu skarbowego o zwrot nadpłaconego VAT. Podkreślił, że nie ma szans na to, by zwrócił go klientom, bo są nimi pensjonariusze sanatoriów, a więc osoby mu nieznane, mieszkające na terenie całej Polski.
Zaproponował jednak, że zwróconą mu nadpłatę VAT potraktuje jako przychód i zapłaci od niej podatek dochodowy. Przedsiębiorca uważał, że to najlepsze z możliwych rozwiązań.
Zwrócił też uwagę, że takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie. Na potwierdzenie przywołał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1753/16). Sąd orzekł wtedy, że zwrócony VAT powinien zwiększać przychód dostawcy, jeżeli nie sposób zwrócić podatku od towarów i usług klientom.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że takie rozwiązanie nie wchodzi w grę. Przypomniał, że przychodem ze sprzedaży towarów i usług jest przychód netto, a więc pomniejszony o VAT należny. Sam VAT nie jest więc przychodem – podkreślił organ.
Zwrócił też uwagę, że z innej interpretacji, wydanej temu samemu podatnikowi, jednoznacznie wynika, że skoro w żaden sposób nie może on zidentyfikować osób, które nadpłaciły podatek w cenie, a tym samym nie może zwrócić go tym osobom, które go nadpłaciły, to nie może skorygować deklaracji, w których zawyżył VAT należny.
Orzeczenie NSA, na które powołał się podatnik, nie jest jednak jedynym. O możliwości dokonania korekty VAT w przypadku sprzedaży paragonowej, a zarazem o konieczności opodatkowania przychodu, NSA orzekł również 5 czerwca 2014 r. (sygn. akt II FSK 1586/12). Identycznie stwierdził WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z 14 sierpnia 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 3043/13). Zwrócił uwagę na to, że żaden z przepisów ordynacji podatkowej nie uzależnia powstania i zwrotu nadpłaty od uszczerbku majątkowego czy zubożenia po stronie podatnika, płatnika lub inkasenta.
Wspomniane orzeczenia stanowią jednak wyłom w linii orzeczniczej sądów.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 lutego 2020 r., sygn. 0115-KDWT.4011.13.2019.4.WM