Czy rachunki pomocnicze powinny być zgłaszane do urzędu skarbowego? Czy trzeba zgłaszać rachunki VAT? Czy można opłacić kartą transakcję o wartości przekraczającej 15 000 zł? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

Czy rachunki pomocnicze powinny być zgłaszane do urzędu skarbowego?

Problem: Czy istnieje obowiązek zgłaszania do urzędu skarbowego rachunków pomocniczych? Czy rachunki takie powinny widnieć na białej liście?

Rada: Tak, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rachunki pomocnicze (subkonta) powinny być zgłaszane w drodze złożenia lub aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego. Tak zgłoszone rachunki pomocnicze są wykazywane na białej liście podatników.

Uzasadnienie: Od 1 września 2019 r. funkcjonuje nowy, prowadzony dla celów VAT, Wykaz podmiotów. Obejmuje on, między innymi, wszystkie podmioty zarejestrowane jako podatnicy VAT (w tym zakresie Wykaz ten jest potocznie nazywany białą listą) oraz dotyczące ich informacje, w tym numery posiadanych przez nich rachunków bankowych oraz w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (zob. art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT). Obowiązek zgłaszania rachunków bankowych urzędom skarbowym nie wynika jednak z powyższych przepisów, lecz z przepisów art. 5 ustawy o NIP. Obowiązek ten dotyczy niemal wszystkich rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (wyjątek dotyczy rachunków VAT), w tym rachunków pomocniczych (subkont). Dlatego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą rachunki pomocnicze (subkonta) powinny być zgłaszane w drodze złożenia lub aktualizacji zgłoszenia identyfikacyjnego. Tak zgłoszone rachunki pomocnicze są wykazywane na białej liście podatników.

Czy do urzędu skarbowego trzeba zgłaszać rachunki VAT?

Problem: Czy konieczne jest zgłaszanie do urzędu skarbowego rachunków VAT? Czy rachunki VAT powinny widnieć na białej liście podatników VAT?

Rada: Nie, rachunków VAT nie trzeba zgłaszać naczelnikom urzędów skarbowych. Nie są one również ujawniane w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Uzasadnienie: Z dniem 1 września 2019 r. weszło w życie nowe brzmienie art. 96b ustawy o VAT. Obecnie przepisy tego artykułu określają zasady prowadzenia Wykazu podatników VAT obejmującego, między innymi, podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT (biała lista podatników VAT). Wykaz ten zawiera, między innymi, numery posiadanych przez podatników rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy − Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą − wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR (zob. art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT).

Z przepisów art. 5 ustawy o NIP wynika, że rachunki VAT nie są wskazywane ani w zgłoszeniach identyfikacyjnych, ani w zgłoszeniach aktualizacyjnych. W konsekwencji rachunków VAT nie trzeba zgłaszać naczelnikom urzędów skarbowych, jak również nie są one ujmowane w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru.

Czy można opłacić kartą transakcję o wartości przekraczającej 15 000 zł?

Problem: Czy transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł mogą być opłacane za pomocą karty płatniczej? Czy może, ze względu na nowe sankcje, konieczne jest opłacanie takich transakcji przelewem?

Rada: Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że w przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych (jak również szybkich płatności internetowych) podatnikom nie grożą sankcje za dokonywanie płatności na rachunki spoza Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (białej listy). A zatem transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł mogą być opłacane za pomocą kart płatniczych bez ryzyka takich sankcji.

Uzasadnienie: Z początkiem 2020 r. do ustaw o podatku dochodowym oraz Ordynacji podatkowej zostaną dodane przepisy określające sankcje z tytułu dokonywania płatności na rachunki spoza Wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT. Sankcje te polegać będą, między innymi, na: 1) wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów kwot płatności dokonanych na rachunki spoza Wykazu, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT – zob. art. 22p ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 updop,2) odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy towarów lub usługodawcy w podatku VAT (zob. art. 117ba § 1 i 2 Ordynacji podatkowej). Nie jest jasne, czy sankcje te będą mogły mieć zastosowanie w przypadku płatności dokonywanych za pomocą kart płatniczych (nie ma bowiem przepisu stanowiącego o tym wprost). Kwestii tej dotyczy jednak jedna z odpowiedzi udzielonych przez Ministerstwo Finansów na pytania dotyczące omawianych przepisów (https://www. gov.pl/web/kas/pytania-i-odpowiedzi). Z odpowiedzi tej wynika, że płatności za pomocą np. karty debetowej czy kredytowej oraz szybkie płatności internetowe: „(…) nie są uznawane za „płatności dokonane przelewem”, tzn. nie są objęte przepisami dotyczącymi Wykazu podatników VAT. Tym samym – skoro nie jest to przelew, ale zlecenie płatnicze, czyli oświadczenie płatnika lub odbiorcy skierowane do jego dostawcy, które zawiera polecenie wykonania transakcji płatniczej – to zapłacenie kartą lub pay-by-linkiem nie będzie skutkować poniesieniem negatywnych konsekwencji podatkowych (utratą kosztów uzyskania przychodu).”

W przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych (jak również szybkich płatności internetowych) podatnikom nie grożą więc sankcje za realizację płatności na rachunki spoza Wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Transakcje o wartości przekraczającej 15 000 zł mogą być zatem opłacane za pomocą kart płatniczych bez ryzyka takich sankcji.

WIĘCEJ PRZECZYTASZ W KSIĄŻCE "BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT" >>>>>>