Świadczenie wypłacone pracownikom za niezgodną z układem zbiorowym zmianę warunków pracy nie jest odszkodowaniem – uznał WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła spółki, która musiała wypłacić pracownikom świadczenie za utracone dodatki za pracę w soboty, niedziele i święta. Takie dodatki przewidywał zakładowy układ zbiorowy pracy, ale firma zmieniła warunki pracy, nie zachowując trybu wypowiedzenia. Pracownicy, którzy stracili dodatki, złożyli pozwy do sądu pracy i wygrali.
Firma uważała, że wypłacone świadczenie było odszkodowaniem, które jest zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten dotyczy m.in. odszkodowań i zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 par. 1 kodeksu pracy.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr interpretacji – 0114-KDIP3-3.4011.577.2018.2.MS2) uznał jednak, że zasądzone świadczenie nie jest odszkodowaniem za poniesioną szkodę, tylko dodatkiem do wynagrodzenia, a więc przychodem ze stosunku pracy. Spółka miała zatem obowiązek pobrania zaliczki na PIT – stwierdził organ.
Reklama
Uznał natomiast, że zwolnione z podatku są odsetki za zwłokę wypłacone od zasądzonego świadczenia. Jako podstawę organ wskazał art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o PIT.
W pełni zgodził się z nim WSA w Warszawie. Orzekł, że świadczenie wypłacone pracownikom na podstawie wyroku sądu jest niewątpliwie związane ze stosunkiem pracy. Nie może więc być ono zwolnione z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. – Nie ma bowiem charakteru odszkodowawczego – wyjaśnił sędzia Maciej Kurasz.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 6 grudnia 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 913/19. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia