Dofinansowanie do montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła wpływa bezpośrednio na ich cenę, a zatem jest opodatkowane – uznał WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła gminy, która chciała zrealizować projekt dostawy i montażu kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych oraz instalacji fotowoltaicznych i pompy ciepła w szkole. Miała dostać na to zadanie dofinansowanie ze środków unijnych, a resztę dołożyć ze środków własnych.
Instalacje słoneczne byłyby własnością gminy, a mieszkańcy korzystaliby z nich odpłatnie. Zakładano, że właściciele domów, którzy zdecydują się wziąć udział w programie, będą musieli wyłożyć na początek niewielką kwotę z tytułu zakupu i montażu zestawu solarnego, w tym także z tytułu VAT.
Oprócz tego gmina przez pięć lat pobierałaby czynsz z tytułu dzierżawy zestawów. Jego wartość gmina oszacowała na 22 proc. kosztów związanych z zakupem i montażem instalacji solarnych (z tych pieniędzy zamierzała pokryć wkład własny). Po upływie 5-letniego okresu użytkownik mógłby albo przedłużyć umowę z gminą, albo kupić instalację.
Spór dotyczył tego, co jest podstawą opodatkowania VAT czynszu dzierżawnego. Czy należy wliczać do niego także dotację, czy tylko kwotę należną od mieszkańca.
Gmina uważała, że opodatkowana jest tylko kwota, którą mieszkaniec płaci za dzierżawę. Otrzymanego dofinansowania nie należy uwzględniać, bo – jak argumentowała gmina – art. 29a ust. 1 ustawy o VAT nakazuje wliczać do podstawy opodatkowania jedynie te dotacje i subwencje, które mają bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Jeżeli więc taki bezpośredni związek nie występuje, to dofinansowanie nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega VAT – przekonywała gmina.
Nie zgodził się z nią dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że podstawą opodatkowania z tytułu świadczonych przez gminę usług dzierżawy będzie nie tylko kwota, którą uiszcza mieszkaniec, ale także dotacja na realizację projektu – w części, w jakiej stanowi dofinansowanie ceny usług świadczonych na rzecz mieszkańców.
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Sędzia Ewa Izabela Fiedorowicz wskazała, że gmina przeznaczy dofinansowanie na zakup i instalację urządzeń. Celem jest więc bezpośrednie obniżenie ich ceny, aby mieszkańcy mogli w większym zakresie korzystać z energii odnawialnej. W efekcie do podstawy opodatkowania z tytułu świadczonych przez gminę usług dzierżawy należy wliczać również proporcjonalnie tę część dotacji. Wyrok jest nieprawomocny.
Tak samo orzekł NSA w wyroku z 7 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 909/18).

orzecznictwo

Wyrok WSA w Warszawie z 29 listopada 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1200/19.