Pensja dyrektora niepublicznej szkoły, który jest wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej tę placówkę, nie jest zwolniona z PIT, nawet gdy jest finansowana z dotacji oświatowej – orzekł NSA.
Wyrok dotyczył wspólnika spółki jawnej, która prowadzi szkołę niepubliczną. Spółka miała dostawać na ten cel dotację oświatową z budżetu powiatu. Planowano, że z dotacji tej będzie finansowane wynagrodzenie jednego ze wspólników, który ma zostać dyrektorem szkoły.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy dotacja przeznaczona na to wynagrodzenie będzie zwolniona z podatku dochodowego (proporcjonalnie do udziału tego wspólnika w zyskach spółki).
Chodziło o art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z podatku dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 36. Z ust. 36 wynika, że zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji, otrzymanej na prowadzenie działalności gospodarczej, która została przeznaczona na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.
Mężczyzna uważał, że wyjątek ten go nie dotyczy, ponieważ obejmuje on wynagrodzenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Podatnik podkreślał, że nie prowadzi działalności, zajmuje się tym spółka, której jest tylko wspólnikiem.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Wskazał na art. 5b ust. 2 ustawy o PIT, zgodnie z którym, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną (a taką jest np. spółka jawna), to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Skoro więc wspólnik prowadzi taką działalność, to jego wynagrodzenie nie może być zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT.
Ze stanowiskiem podatnika zgodził się WSA we Wrocławiu. Stwierdził, że art. 5b ust. 2 ustawy o PIT zakłada pewną fikcję prawną. W praktyce jednak działalność gospodarczą prowadzi spółka we własnym imieniu, a nie jej wspólnicy. Gdyby uznać, że prowadzącymi działalność gospodarczą są wspólnicy, to art. 5b ust 2 byłby zbędny – uznał sąd.
Naczelny Sąd Administracyjny był w tej sprawie innego zdania. Sędzia Marta Waksmudzka-Karasińska wyjaśniła, że co prawda spółka jawna ma odrębną podmiotowość prawną (co potwierdza art. 8 kodeksu spółek handlowych), to nie oznacza to jednak, że wspólnik prowadzi inną działalność niż spółka.
Sędzia dodała, że na gruncie ustawy o PIT to podatnikami są przecież wspólnicy, a nie spółka. Zatem skutki podatkowe działalności prowadzonej przez spółkę obciążają jej wspólników.
Skoro więc źródłem przychodów wspólnika spółki jawnej jest działalność gospodarcza, to spełniona jest przesłanka z art. 21 ust. 36 ustawy o PIT. – W rezultacie do tej części dotacji, z której sfinansowane jest wynagrodzenie dyrektora szkoły, nie ma zastosowania zwolnienie z PIT.

orzecznictwo

Wyroki NSA z 29 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 6/18 oraz II FSK 7/18 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia