MICHAŁ DRAGAN

doradca podatkowy, Mazars & Guerard Audyt

Nie

Prawo do odliczenia podatku wynika z faktury VAT w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, a nie kiedy została ona wystawiona.

Przepis art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT reguluje tę kwestię wprost, stanowiąc, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny.

Przepisy nie definiują przy tym, co należy rozumieć przez pojęcie otrzymanie dokumentu. Stąd uzasadnione wydaje się oparcie w tej mierze na stanowisku wypracowanym przez orzecznictwo sądów administracyjnych i doktrynę prawa podatkowego. Zgodnie z nimi otrzymanie dokumentu jest równoznaczne z objęciem go w posiadanie przez podatnika lub jego pełnomocnika, w którego zakres pełnomocnictwa wchodzi również odbiór dokumentów w imieniu mocodawcy.

Pytanie odnosi się również do kwestii powstania obowiązku podatkowego w kontekście wystawienia i otrzymania faktury.

Wprawdzie przepisy ustawy o VAT wiążą moment powstania obowiązku podatkowego z wystawieniem faktury, ale jedynie w odniesieniu do sytuacji, gdy podatnikiem z tytułu dostawy towarów i usług byłby ich nabywca, a więc w przypadku importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, czyli transakcji, które dokumentuje się dla celów VAT fakturą wewnętrzną. Ponieważ zadane pytanie dotyczy sytuacji, w której podatnik otrzymuje fakturę w okresie rozliczeniowym innym niż okres, w którym została wystawiona faktura, a w sytuacji, gdy podatnikiem jest nabywca towaru lub usługi transakcje dokumentuje się fakturą wewnętrzną, którą wystawia sam nabywca usługi lub towaru, to problem, o którym mowa w pytaniu, nie powinien w praktyce zaistnieć.

(EW)

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).