Przepisy określające obowiązek składania nowego dokumentu elektronicznego (dalej: nowy plik JPK_VAT) wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i ewidencji VAT wejdą w życie 1 kwietnia 2020 r. W konsekwencji obowiązek składania deklaracji VAT-7/VAT-7K zostanie połączony z obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT (zob. dodawane art. 99 ust. 11c oraz art. 111 ust. 3b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1818; dalej: ustawa o VAT).
W związku z tym konieczne było określenie szczegółowego zakresu danych nowego pliku JPK_VAT. W tym właśnie celu minister finansów, inwestycji i rozwoju wydał komentowane rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Wejdzie ono w życie – podobnie jak przepisy o nowym pliku JPK_VAT – 1 kwietnia 2020 r. (chociaż większość podatników będzie zobowiązana do stosowania jego przepisów dopiero od 1 lipca 2020 r.).
W rozporządzeniu przepisy określające dane, jakie zawierać będzie część deklaracyjna nowych plików JPK_VAT, wyodrębnione zostały od tych określających dane, jakie zawierać ma część ewidencyjna nowych plików JPK_VAT.
Jeżeli chodzi o dane wykazywane w części deklaracyjnej nowych plików JPK_VAT, to nie będą się zbyt wiele różnić od danych wykazywanych obecnie w deklaracjach VAT-7/VAT-7K. Inaczej ma się rzecz, jeżeli chodzi o dane wykazywane w części ewidencyjnej nowych plików JPK_VAT. Rozporządzenie przewiduje wprowadzenie wielu nowych pól w porównaniu do obecnie przesyłanych plików JPK_VAT. Wymagane bowiem będzie wskazywanie oznaczeń identyfikujących przedmiot opodatkowania z tytułu dostaw towarów i świadczenia usług, których sprzedaż jest szczególnie narażona na nadużycia, oraz oznaczeń pozwalających na identyfikację czynności podlegających opodatkowaniu objętych szczególnymi procedurami rozliczenia podatku przewidzianymi w ustawie o VAT, a także oznaczeń niektórych dowodów sprzedaży i zakupu. Powoduje to, że z początkiem kwietnia 2020 r. (dla części podatników) oraz z początkiem lipca 2020 r. (dla większości podatników, zmieni się nie tylko sposób przesyłania deklaracji i ewidencji VAT, lecz także wprowadzany do tych dokumentów zakres danych (dotyczy to w szczególności ewidencji VAT). Zapoznanie się z komentarzem do wskazanego rozporządzenia z pewnością ułatwi właściwe przygotowanie się do przesyłania nowego pliku JPK_VAT. W komentarzu zrezygnowaliśmy z zamieszczania w całości załącznika do rozporządzenia, natomiast przywołujemy jego treść przy omawianiu poszczególnych przepisów.

doradca podatkowy
TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI
Dotychczas w tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:
 • z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • z 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw
 • z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
 • z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
 • z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (wyciąg o MDR)
 • z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wyciąg o rejestracji)
 • z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wyciąg z przepisami dotyczącymi cen transferowych)
Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:
 • z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych
 • z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
 • z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl

>>>>>>>>TO TYLKO FRAGMENT TEKSTU. PEŁNĄ TREŚĆ KOMENTARZA PRZECZYTASZ W DZISIEJSZYM WYDANIU DGP<<<<<<