Od 1 kwietnia 2020 r. podatnicy pozbywają się dotychczasowej deklaracji VAT, jako odrębnego bytu od JPK_VAT. Dane podatkowe wykazywane dotychczas w VAT-7 i VAT-7K będą przesyłane wtedy wyłącznie w pliku JPK_VAT razem z ewidencją VAT.Będzie jedna schema, podzielona na część ewidencyjną i deklaracyjną. Opublikowane niedawno rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019r. poz. 1988) zostało wzbogacone o objaśnienia, co do sposobu wypełniania schemy, czyli sposobu wykazywania danych w przesyłanej ewidencji. Objaśnienia stanowią załącznik do rozporządzenia.

Resort twierdzi, że dane z deklaracji, które podatnik musi obecnie wskazać i które będzie musiał podać w nowym JPK_VAT będą się niewiele różniły. Wprowadził jednak pewne ułatwienia:

  • zrezygnowano z niektórych wniosków czy informacji dodatkowych. Podatnicy nie będą musieli składać wniosku o zwrot w terminie 25 dni, bo wystarczy wpisać w nowym JPK_VAT kwotę, która ma być w takim terminie zwrócona;
  • usunięto dodatkowe załączniki do deklaracji dotyczące np. ulgi na złe długi, bo z części ewidencyjnej (analitycznej) nowego JPK_VAT będzie wynikało, w jakim zakresie ta ulga była stosowana;
  • uproszczono mportu towarów. Dotychczas podatnik, który chciał skorzystać z ryczałtowego rozliczenia importu, składał kopię deklaracji do urzędu celnego obowiązek ten zostanie zlikwidowany. Urzędy same będą potwierdzały, na podstawie posiadanych informacji, czy podatnik rozliczył VAT od importu towarów;
  • wprowadzono możliwość oznaczenia w części deklaracyjnej, że podatnik wnosi o zaliczenie zwrotu podatku VAT na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych ze wskazaniem rodzaju tego zobowiązania oraz kwoty zaliczenia zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

Podatnik nie musi składać dodatkowych wniosków i wyjaśnień.

Resort uczula, że podatnicy będą dodatkowo oznaczać faktury, które podlegają obowiązkowej podzielonej płatności, a także dotyczące wrażliwych kategorii towarów. Chodzi o leki, paliwa, papierosy, pojazdy oraz części samochodowe i inne wyroby akcyzowe a także budynki, budowle i grunty. Podatnik zastosuje do nich odpowiedni znacznik.

W rozporządzeniu zmniejszono obowiązki informacyjne w części ewidencyjnej, Nie ma już kilku oznaczeń transakcji, tj.: „CS_WDT”, „CS_WNT”, „TL”, oznaczeń dowodów sprzedaży, tj.: „IMP_33a”, „MK”, „MPP”, kodu kraju, w którym znajduje się siedziba kontrahenta. Zrezygnowano też z oznaczeń dowodów zakupu, tj.: „TX”, „DF”, „FU”, „MPP” czy wypełniania adresu kontrahenta.

Przypominamy, że nowe obowiązki w zakresie przesyłania JPK pliku JPK_VAT wejdą w życie już 1 kwietnia 2020 dla dużych podatników (ponad 250 osób zatrudnienia i obroty przekraczające 50 mln euro lub ponad 250 osób zatrudnienia, gdzie suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro) oraz 1 lipca 2020 r. - dla pozostałych.

Za błędy w przygotowaniu pliku JPK_VAT przewidziana jest sankcja karna w wysokości. To kara administracyjne za przesłanie nowego pliku JPK_VAT, który nie spełnia wymogów co do rzetelności i prawidłowości.